ประกาศองค์การศึกษา เรื่อง ให้ยกเลิกการจำหน่ายนักธรรม

ประกาศองค์การศึกษา

เรื่อง

ให้ยกเลิกการจำหน่ายนักธรรม[1]

—————-

      ด้วยการจำหน่ายนักธรรมที่เจ้าสำนักเรียนทั้งหลายปฏิบัติอยู่นั้น ชั้นแรกก็เป็นความสะดวกและเป็นการจำเป็น บัดนี้ได้เปลี่ยนวิธีอันเกี่ยวกับเรื่องนักธรรมนี้หลายอย่างหลายประการ เช่นอนุญาตนักธรรมและเปรียญที่ลาสิกขาแล้วกลับบวชใหม่ สอบต่อได้โดยไม่ต้องตั้งต้นใหม่ ในเรื่องเกี่ยวกับการยกเว้นการเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ ผู้ลาสิกขาก็จำต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเป็นส่วนเฉพาะตัวอยู่แล้ว ทั้งเมื่อคณะสงฆ์ได้ตั้งหลักสูตรธรรมศึกษาและมีผู้สอบได้ขึ้น ก็มิได้มีระเบียบให้ต้องจำหน่ายเหมือนอย่างนั้น การจำหน่ายโดยวิธีต่าง ๆ เช่นสามเณรเป็นพระ นักธรรมลาสิกขาหรือมรณภาพนั้น บัดนี้ไม่ความจำเป็นดังที่เคยปฏิบัติมา จึงเห็นควรเลิกการจำหน่ายนั้น ๆ เสีย

      โดยอนุมัติคณะสังฆมนตรี ให้ยกเลิกการจำหน่ายนักธรรมโดยวิธีต่าง ๆ คือ สามเณรนักธรรมรับอุปสมบทเป็นภิกษุนักธรรมลาสิกขา และนักธรรมมรณภาพ แต่เพื่อให้ทราบสถิติของนักธรรมว่ายังมีตัวจริงที่ยังเป็นภิกษุสามเณรอยู่ ในจังหวัดพระนครและธนบุรีให้เจ้าอาวาสแจ้งกาลาสิกขาและมรณภาพของนักธรรมต่อสำนักเรียนที่ภิกษุสามเณรรูปนั้นสังกัดอยู่  ให้เจ้าสำนักเรียนรวบรวมส่งกรมการศาสนาปีละ๑ ครั้ง ในเวลาภายในพรรษา ในส่วนภูมิภาค ให้เจ้าอาวาสแจ้งต่อเจ้าคณะเหนือตนตามลำดับชั้น ให้เจ้าคณะจังหวัดรวบรวมส่งกรมการศาสนาปีละ ๑ ครั้ง ในเวลาภายในพรรษา

      ทั้งนี้ตั้งแต่ศก ๒๔๘๘ เป็นต้นไป

      ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘

พระศรีสมโพธิ

สังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษา

ลงชื่อแทน


[1] จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๓ ภาค ๒  :  เดือนมิถุนายน ๒๔๘๘