ประกาศองค์การศึกษา เรื่อง ให้ยกเลิกใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญฯ

ประกาศองค์การศึกษา

เรื่อง

ให้ยกเลิกใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญ

และให้ใช้ศึกษาบันทึกในหนังสือสุทธิแทน[1]

————–

      การย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญของภิกษุสามเณรดังที่เคยปฏิบัติมาแล้ว บัดนี้ไม่เป็นการเหมาะสมและสะดวกแก่เจ้าสำนักเรียนทั้งหลาย ทั้งเป็นการเพิ่มภาระให้แก่เจ้าสำนักเรียนโดยไม่จำเป็น เพราะโดยปกติภิกษุสามเณรทุกรูปก็มีหนังสือสุทธิประจำตัวอยู่แล้ว เพื่อตัดภาระให้ความสะดวกในเรื่องนี้

      โดยอนุมัติคณะสังฆมนตรี จึงประกาศให้ยกเลิกการย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญดังที่เคยปฏิบัติมาและให้ใช้บันทึกในหนังสือสุทธิของภิกษุสามเณรแทนใบย้าย ตามระเบียบซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

      ๑. ภิกษุสามเณรรูปใด สอบนักธรรมหรือเปรียญชั้นใดได้ใน พ.ศ. ใด ให้เจ้าสำนักเรียนทำบันทึกในหน้าบันทึกหนังสือสุทธิของภิกษุสามเณรรูปนั้น

      ๒. ในจังหวัดพระนครและธนบุรี ให้เจ้าสำนักเรียนทำบันทึกลงชื่อรับรอง ในส่วนภูมิภาคให้เจ้าคณะจังหวัดทำบันทึกลงชื่อรับรอง

      ๓. สำนักเรียนใดจะรับภิกษุสามเณรรูปใดไว้ในสำนักเรียนของตน ให้ตรวจหนังสือสุทธิให้ถูกต้องตามระเบียบนี้ก่อนเมื่อเห็นว่าถูกต้องดีแล้วก็ให้รับไว้เป็นนักเรียนในสำนักของตนได้ และให้ถือว่าเป็นอันรับรองความเป็นนักธรรมหรือเปรียญของภิกษุสามเณรรูปนั้นตามหลัดฐานที่ปรากฏในหนังสือสุทธิ เมื่อถึงคราวจะลงชื่อสอบชั้นต่อไป ไม่ต้องมีการย้ายทะเบียนอีก ให้ถือประโยคเดิมตามหนังสือสุทธินั้นเป็นสำคัญ

      ๔. การลงชื่อสำนักเรียนในคราวสอบชั้นต่อไป ให้เจ้าสำนักเรียนที่รับไว้ลงเป็นนักเรียนในสำนักของตนได้ทีเดียว

      ๕. นักธรรมหรือเปรียญที่ลาสิกขาแล้วบวชใหม่ขอเข้าสอบต่อ หรือลาสิกขาแล้วขอเข้าสอบธรรมศึกษาต่อ ให้เจ้าสำนักเรียนถือใบประกาศนียบัตรหรือใบใบประกาศนียบัตรเป็นหลักฐานในการรับรองวิทยฐานะของนักธรรมผู้นั้น ถ้าไม่มีใบประกาศนียบัตรหรือใบแทนใบประกาศนียบัตรแสดงห้ามไม่ให้รับเข้าสอบ

      ๖.เมื่อเจ้าสำนักเรียนรับรองนักธรรมหรือเปรียญที่บวชใหม่ขอเข้าสอบต่อได้ตามระเบียบแล้ว ให้เจ้าสำนักเรียนทำบันทึกในหนังสือสุทธิของนักธรรมหรือเปรียญผู้นั้นไว้เช่นกัน แล้วลงชื่อรับรองตามระเบียบ

      ๗. การทำบันทึกการศึกษาอบรมนั้น เบื้องต้นที่จะทำ ผู้ที่ศึกษามานานสอบได้หลายชั้นแล้ว ให้รวมทำในคราวเดียวกัน

      ๘. ให้ภิกษุสามเณรนักธรรมหรือเปรียญผู้สอบได้ก่อนจังหวัดทำบันทึกให้ถูกต้องตามระเบียบนี้

      ตัวอย่างบันทึกให้บันทึกดังนี้

      ๙. ให้ยกเลิกระเบียบต่าง ๆ อันขัดต่อระเบียบนี้ ตั้งแต่วันประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป

      ๑๐. นักธรรมที่เปลี่ยนชื่อ ให้บอกชื่อเดิมและชื่อใหม่พร้อมทั้งเลขหมายใบอนุญาตด้วย

      ประกาศ ณ วัน ที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๘

พระศรีสมโพธิ

สังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษา

ลงชื่อแทน


[1] จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๓ ภาค ๒  :  เดือนมิถุนายน ๒๔๘๘