คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศองค์การศึกษา ฯ

คำสั่งมหาเถรสมาคม

เรื่อง ยกเลิกประกาศองค์การศึกษา เรื่องให้ยกเลิกใบย้ายทะเบียนนักธรรม

เปรียญและให้ใช้บันทึกในหนังสือสุทธิแทน [1]

—————————

      ตามที่ทางคณะสงฆ์ได้เคยมีระเบียบให้เจ้าสำนักเรียนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้ประสงค์จะย้ายไปอยู่ในที่อื่น ต่อมาได้มีประกาศยกเลิกระเบียบดังกล่าวนั้น ให้ใช้บันทึกในหนังสือสุทธิแทนใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญ วิธีการเช่นนี้ได้รับผลเพียงปลดเปลื้องภาระของเจ้าสำนักเรียนที่มิต้องทำใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญ และเป็นความสะดวกแก่พระภิกษุสามเณรผู้ประสงค์จะย้ายทะเบียนธรรมและเปรียญ การย้ายทะเบียน โดยวิธีให้ใช้บันทึกในหนังสือสุทธิแทนใบย้ายในปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องหละหลวม ความสัมพันธ์หรือความรับผิดชอบต่อกันในระหว่างสำนักเรียนกับนักเรียนในสังกัดของสำนักเรียนเกือบจะเรียกได้ว่าหมดสิ้น เว้นแต่นักเรียนในวัดของเจ้าสำนักเรียนหรือวัดของเจ้าสำนักเจ้าคณะจังหวัดเท่านั้น เพราะนักเรียนมีสิทธิ์เต็มที่ในการที่จะถือเพียงหนังสือสุทธิไปขอเข้าสังกัดในสำนักเรียนใดสำนักเรียนหนึ่งก็ได้ โดยที่เจ้าสำนักเรียนเดิมที่นักเรียนรูปนั้นสังกัดอยู่มิได้ทราบเลย โดยการปฏิบัติเช่นนี้ กลายเป็นเหตุก่อให้เกิดความไม่เรียบร้อยเนื่องในการสอบธรรมและบาลี เป็นผลเสียหายแก่คณะสงฆ์ในส่วนร่วม หากขืนปล่อยไว้ความเสื่อมเสียจะทับทวีและแผ่วงกว้างออกไป เป็นอันตรายแก่สถานบันการคณะสงฆ์

      เพื่อเป็นการป้องกันความเสื่อมเสียทั้งในการบัดนี้ทั้งในการภายหน้า มหาเถรสมาคมจึงมีมติให้ยกเลิกประกาศองค์การศึกษา เรื่องให้ยกเลิกใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญและให้ใช้บันทึกในหนังสือสุทธิแทน ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พงศ. ๒๔๘๘ นั้นเสียและให้เจ้าสำนักเรียนทั้งหลายใช้ใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญตามระเบียบมหาเถรสมาคมเรื่อง การรับเข้าสำนักเรียนและการย้ายออกจากสำนักเรียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘

สมเด็จพระพุฒาจารย์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๕๓ ตอนที่ ๑๓ :  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๘