คำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศองค์การศึกษา เรื่องให้ยกเลิกจำหน่ายนักธรรม

คำสั่งมหาเถรสมาคม

เรื่อง ยกเลิกประกาศองค์การศึกษา เรื่องให้ยกเลิกจำหน่ายนักธรรม [1]

————–

      ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติออกคำสั่งยกเลิกประกาศองค์การศึกษา เรื่องให้ยกเลิกใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญ และให้ใช้บันทึกในหนังสือแทน และให้ใช้ใบย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญ ตามระเบียบที่มหาเถรสมาคมจะได้วางไว้ ดังที่ได้สั่งแล้ว ณ วันที่ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๘

      เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงการย้ายทะเบียนนักธรรมและเปรียญดังกล่าวมา เรื่องการจำหน่ายนักธรรมหรือเปรียญ จึงเป็นสิ่งจำเป็นต้องมีไว้ เพื่อประโยชน์แก่การสถิติของสำนักเรียนนั้น แต่การจำหน่ายนักธรรมหรือเปรียญนั้น ควรให้เหมาะสมกับภาวะในปัจจุบัน

      อาศัยเหตุนี้ มหาเถรสมาคมจึงมีมติให้ยกเลิกประกาศองค์การศึกษา เรื่องให้ยกเลิกการจำหน่ายนักธรรม ตามประกาศลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ นั้นเสียให้เจ้าสำนักเรียนทั้งหลายดำเนินการจำหน่ายนักธรรม ตามวิธีการที่จะได้กำหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม เรื่องการจำหน่ายนักธรรมหรือเปรียญสืบต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๘

สมเด็จพระพุฒาจารย์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม


[1] ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม  ๕๓ ตอนที่ ๑๓ :   ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๐๘