การเทียบวิทยฐานะนักธรรมเปรียญ

การเทียบวิทยฐานะนักธรรมเปรียญ*

—————-

       ด้วยสังฆมนตรีว่าการองค์การศึกษา ได้เสนอบันทึกขอให้ทางราชการเทียบวิทยฐานะนักธรรมเปรียญเสมอด้วยวิทยฐานะชั้นปริญญาตรีและมัธยมศึกษา  ก.พ.  พิจารณาเรื่องโดยตลอดแล้ว ลงมติเทียบวิทยฐานะนักธรรมเปรียญได้ดังนี้

       ๑.   บาลีประโยค ๙ ถ้าจะบรรจุในตำแหน่งที่ใช้ภาษาบาลี หรือตำแหน่งอนุสาสนาจารย์ เทียบให้เท่ากับข้าราชการพลเรือนชั้นตรีอันดับ ๑

       ๒.  บาลีประโยค ๖ ขึ้นไป เทียบให้เท่ากับเตรียมอุดมศึกษาเฉพาะในการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่งซึ่งต้องใช้ภาษาลีหรือตำแหน่งอนุสาสนาจารย์

       ๓. บาลีประโยค ๕ ขึ้นไป เทียบให้เท่ากับประโยคมัธยมบริบูรณ์ เพื่อเข้าสอบแข่งขันวิชาข้าราชการพลเรือนชั้นตรีอันดับ ๑-๓

       ส่วนนักธรรมหรือธรรมศึกษาตรี เทียบให้เท่ากับชั้นประถมบริบูรณ์


* จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๓๒ ภาค ๒ :  ๒๔๘๗