ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การเทียบความรู้วุฒิเปรียญธรรม[1]

————————

      ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำหลักสูตรัธยาศึกษาต้นต้น พ.ศ. ๒๕๒๑ และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๒๔ มาใช้ครบบริบูรณ์ทุกชั้น ในปีการศึกษา ๒๕๒๖ และกระทรวงศึกษาธิการประสงค์ที่จะสนองต่อนโยบายในการบำรุงส่งเสริมพระศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาของสงฆ์ จึงพิจารณาการเทียบวุฒิเปรียญธรรมกับวุฒิสามัญที่มีอยู่เดิม ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับให้สอดคล้องกับการเปงลี่ยนแปลงดังกล่าวมาแล้ว

      ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงให้เทียบวุฒิเปรียญธรรมกับวุฒิสามัญ ดังนี้

           ๑.  เปรียญธรรม ๓ ประโยค (ป.ธ.๓) เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๒๑ (ม.๓) โดยไม่ต้องออกใบเทียบความรู้

           ๒. เปรียญธรรม ๕ ปาระโยค (ป.ธ.๕) และประสบการณ์ในการสอนวิสชา

พระปริยัติธรรม แผนกธรรม หรือแผนกบาลี หรือในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีเวลาสอนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ชั่วโมง เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. ๒๕๒๔ (ม.๖) โดยให้กรมการศาสนาเป็นผู้รับรองประสบการณ์ และกรมวิชาการเป็นผู้ออกใบเทียบความรู้ให้

     ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๖

นายสมาน  แสงมลิ

(นายสมาน  แสงมลิ)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


[1] จากแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๗๑ ตอนที่ ๘ :   ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๖