ประกาศ ห้ามนักเรียนลงชื่อเข้าสอบบาลีสนามหลวงหลายแห่ง

ประกาศ

ห้ามนักเรียนลงชื่อเข้าสอบบาลีสนามหลวงหลายแห่ง*

——————

      ด้วยปรากฏว่า ในการสอบบาลีสนามหลวงทุกศกมา มีนักเรียนบางรูปลงชื่อเข้าสอบหลายแห่ง แสดงว่ามีสังกัดไม่แน่นอนเป็นเหตุให้สถิติจำนวนนักเรียนเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริง ทำความลำบากแก่เจ้าสำนักสถานที่สอบ ที่ต้องจัดโต๊ะเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น สำนักเรียนส่วนมากคิดว่า ส่งเข้ามาเกินดีกว่าขาดไป สนามหลวงจะคัดชื่อออกก็ยังไม่มีระเบียบบัญญัติไว้ แต่มาในคราวนี้ส่งชื่อเข้าสอบในปลายปี ๒๕๐๑ และเปิดสอบต้นปี ๒๕๐๒ นี้ ปรากฏว่า บัญชีขอเข้าสอบในสำนักเรียนทั้งหลาย มีรายชื่อส่งเข้าสอบพ้องกันมากขึ้น เฉพาะสำนักเรียนในจังหวัดพระนคร-ธนบุรี ประโยค ป.ธ.๓-๔ ก็มีพ้องกันถึง ๒๙ รายแล้ว

      อาศัยเหตุนี้ จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๒ นี้ไป ถ้านักเรียนรูปใดลงชื่อขอเข้าสอบบาลีสนามหลวงมากกว่าหนึ่งแห่ง สนามหลวงจะคัดชื่ออกจากบัญชี ไม่ให้เข้าสอบ แม้เข้าสอบแล้ว หากเจ้าหน้าที่ทราบในภายหลัง ก็จะตัดสิทธิในการสอบของนักเรียนรูปนั้นเสีย และจะถือว่าเป็นความบกพร่องของเจ้าสำนักเรียนที่ส่งเธอเข้าสอบ ซึ่งควรได้รับคำตำหนิอีกด้วย

      ฉะนั้น จึงขอให้เจ้าสำนักเรียนได้สอบสวนนักเรียนที่จะส่งชื่อเข้าสอบให้ดีเสียก่อนที่จะรับเข้าบัญชี อย่าส่งนักเรียนที่มีสังกัดไม่แน่นอน ซึ่งนอกจากจะทำความยุ่งยากแก่สนามหลวงแล้ว ยังทำความลำบากแก่เจ้าสำนักสถานที่สอบอีกด้วย.

          ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๒

สมเด็จพระวันรัต

(สมเด็จพระวันรัต)

แม่กองบาลีสนามหลวง


* ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๔๗ หน้า ๒๙๐ : ๒๕๐๒