ส่วนที่ ๑ ประเภทแห่งเลขานุการ

ส่วนที่ ๑

ประเภทแห่งเลขานุการ

————-

        การเลขานุการ  ได้แก่การปฏิบัติงานสารบรรณสนองผู้บังคับบัญชา  หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ การเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติ  การรักษาความลับหรือข้อความอันไม่ควรเปิดเผยของหน่วยงาน การติดต่อประสานงานแทนผู้บังคับบัญชา การดังกล่าวนี้  เป็นงานในหน้าที่ของเลขานุการ  และเป็นงานที่มีอยู่ในหน่วยงานทั่วไป  เช่น  หน่วย งานคณะสงฆ์  หน่วยงานราชการ   หน่ายงานรัฐวิสาหกิจ   หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานรูปคณะกรรมการ    ดังนั้น  ตำแหน่งเลขานุการจึงมีมาก  จนพูดถึงเลขานุการแล้วเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป และเมื่อจะกล่าวโดยประเภท  เลขานุการมี ๔ ประเภท คือ

          .   เลขานุการประจำตำแหน่ง  ได้แก่  เลขานุการประจำในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น  เลขานุการกรม  เลขานุการเจ้าคณะใหญ่  และ เลขานุการเจ้าคณะภาค

          เลขานุการส่วนตัว    ได้แก่   เลขานุการส่วนบุคคลหรือส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

          .   เลขานุการกิตติมศักดิ์  ได้แก่  เลขานุการผู้ปฏิบัติงานเพื่อเกียรติอย่างเดียวมิได้มุ่งหวังค่าตอบแทน

          เลขานุการพิเศษ ได้แก่เลขานุการผู้ดำรงตำแหน่งอื่นอยู่แล้ว แต่รับตำแหน่งเลขานุการเพิ่มอีก  เช่น  เลขานุการคณะกรรมการ   เลขานุการที่ประชุม