ส่วนที่ ๒ คุณสมบัติของเลขานุการ

ส่วนที่ ๒

คุณสมบัติของเลขานุการ

———-

        คุณความดีเฉพาะตัวของผู้จะได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ ชื่อว่า คุณสมบัติของเลขานุการ   เลขานุการเจ้าคณะนั้น  กำหนดคุณสมบัติให้อนุโลมตามคุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการ  ซึ่งแยกเป็น ๗ คือ

        ๑.  มีพรรษาสมควรแก่ตำแหน่ง      

        ๒.  มีความรู้สมควรแก่ตำแหน่ง

        ๓.  มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย

        ๔.  เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์

        ๕.  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ   มีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ

        ๖.  ไม่เคยต้องคำวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน

        ๗.  ไม่เคยถูกถอดถอนหรือปลดออกจากตำแหน่งใดเพราะความผิดมาก่อน

        ส่วนคุณสมบัติอื่นอันเลขานุการจะพึงมีนั้น  กล่าวโดยสรุปเป็น ๔ คือ

        ๑.  มีบุคลิกลักษณะดี   

        ๒.  มีความรู้ในวิชาเทคนิคเกี่ยวกับการเลขานุการ

        ๓.  มีพื้นความรู้ทั่วไปดี

        ๔.  ชอบฝึกงานเพื่อหาความชำนาญในวิชาการต่าง ๆ

        ผู้จะเป็นเลขานุการได้ดี  และจะเจริญก้าวหน้าเพราะอาศัยงานเลขานุการเป็นพื้นฐานนั้น จะต้องเป็นผู้มีลักษณะพิเศษ ๕ อย่าง คือ

        ๑. มีความคิดริเริ่มที่ดี            

        ๒. มีความเตรียมพร้อมทางจิตใจ

        ๓. วางตนเหมาะสม               

        ๔. ปรารถนาความก้าวหน้า

        ๕. มีความแม่นยำและประณีต