ส่วนที่ ๓ หน้าที่ของเลขานุการ

ส่วนที่ ๓

หน้าที่ของเลขานุการ

————-

        อันเลขานุการทางคณะสงฆ์  เป็นตำแหน่งพิเศษตำแหน่งหนึ่ง  ซึ่งบัญญัติไว้เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์  โดยกำหนดให้มีหน้าที่พร้อมกับการแต่งตั้ง  แต่ไม่มีอำนาจดังเช่นเจ้าคณะ  หน้าที่เลขานุการคณะสงฆ์นั้น บัญญัติไว้โดยสรุปว่า  ทำหน้าที่การเลขานุการ  มิได้แยกรายละเอียดแห่งหน้าที่ไว้ดังอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะหรือเจ้าอาวาส   แต่คำว่า การเลขานุการ นั้น  เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวาง  เจ้าคณะผู้บังคับบัญชามีอำนาจหน้าที่ขยายกว้างเพียงใด การเลขานุการย่อมขยายตามเพียงนั้น  หน้าที่การเลขานุการในการปกครอง  การศาสนศึกษา การศึกษา-สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  การสาธารณูปการ  การสาธารณสงเคราะห์  และการนิคหกรรม ย่อมเป็นหน้าที่ของเลขานุการ   แต่เลขานุการปฏิบัติในฐานะช่วย เหลือผู้บังคับบัญชา มิได้ปฏิบัติในฐานะผู้บังคับบัญชา เพื่อสะดวกแก่การศึกษา จึงประมวลหน้าที่ของเลขานุการทางคณะสงฆ์ที่เห็นว่าสำคัญ  ๗  อย่าง คือ

        ๑.  จัดการทุกอย่างเกี่ยวกับงานสารบรรณ

        ๒.  รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของสำนักงาน

        ๓.  ควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ของสำนักงาน

       ๔.   จัดหาอุปกรณ์การปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ทางวิชาการไว้ประจำสำนักงาน

        ๕.  เป็นภาระเกี่ยวกับการประชุม

        ๖.  ประสานกับพระสังฆาธิการและหน่วยงานหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้อง

        ๗.  ช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม