ส่วนที่ ๔ ประเภทวิชาเลขานุการ

ส่วนที่ ๔

ประเภทวิชาเลขานุการ

————–

        ได้แนะนำให้รู้เรื่องเลขานุการมาตามลำดับ  ทั้งในส่วนประเภทแห่งเลขานุการ คุณสมบัติของเลขานุการ และหน้าที่ของเลขานุการ  จนพอเห็นชัดว่า  เลขานุการเป็นตำแหน่งที่สำคัญ  ผู้ดำรงตำแหน่งนี้  ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความฉลาด และความสามารถ พร้อมทั้งมีสุปฏิบัติ  จึงจะทำหน้าที่ได้ดี   ดังนั้น  จึงกำหนดวิชาเลขานุการไว้ในส่วนนี้

        วิชาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เลขานุการ หรือวิชาที่เลขานุการจำเป็นต้องศึกษา  วิชาเลขานุการ  และวิชาเลขานุการทางคณะสงฆ์นั้น  พอประมวลได้ ๘  หมวด  คือ

        ๑. วิชาอุปกรณ์การปฏิบัติ

        ๒. วิชาพระธรรมวินัย

        ๓. วิชากฎหมายหรือบทบัญญัติอื่น

        ๔. วิชางานสารบรรณ

        ๕. วิชาการประชุม

        ๖. วิชาการดำเนินกิจการคณะสงฆ์

        ๗. วิชาการบัญชี

        ๘. วิชาความรู้รอบตัว

        วิชาอุปกรณ์การปฏิบัติ  หมายถึง  วิชาอันว่าด้วยเครื่องมือการปฏิบัติงาน เช่น

พิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร  นับเป็นวิชาที่เลขานุการต้องศึกษาฝึกอบรมให้เกิดความรู้และทักษะในการใช้  การเก็บรักษา เป็นต้นตามสมควร

        วิชาพระธรรมวินัย  หมายถึง วิชาพระธรรมวินัยอันเป็นตัวหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่   เลขานุการต้องศึกษาเล่าเรียนให้เข้าใจพอควรแก่สถานะ

        วิชากฎหมายและบทบัญญัติอื่น หมายถึง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และบท บัญญัติอื่น เช่น กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติหรือสัญญัติ ที่กำหนดเพื่อการคณะสงฆ์และการพระศาสนา รวมถึงกฎหมายและบทบัญญัติอื่นของทางราชอาณาจักร ที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์และพระศาสนา  เลขานุการทางคณะสงฆ์จำเป็นต้องศึกษาโดยแท้

        วิชางานสารบรรณ  วิชาการประชุม  วิชาการดำเนินกิจการคณะสงฆ์ และ วิชาการบัญชี  จักกล่าวในบทต่อไป

        วิชาความรู้รอบตัว  หมายถึง  วิชาทั่วไปอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเลขานุการ  

Views: 12