ส่วนที่ ๕ สำนักงานเจ้าคณะกับเลขานุการเจ้าคณะ

ส่วนที่ ๕

สำนักงานเจ้าคณะกับเลขานุการเจ้าคณะ

————

        สำนักงานเจ้าคณะ ซึ่งหมายถึงที่ทำการของเจ้าคณะหรือศูนย์รวมงานการคณะสงฆ์และการพระศาสนาของเจ้าคณะชั้นนั้น ๆ  ย่อมมีความผูกพันกับเลขานุการเจ้าคณะอย่างแยกไม่ขาด  หากจะกำหนดรูปแบบ คงได้ดังนี้

        ๑. สำนักงานเจ้าคณะใหญ่            

               ผู้บังคับบัญชา —> เจ้าคณะใหญ่

               ผู้ทำการเลขานุการ  —> เลขานุการเจ้าคณะใหญ่

        ๒. สำนักงานเจ้าคณะภาค            

               ผู้บังคับบัญชา  —> เจ้าคณะภาค

               ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา  —> รองเจ้าคณะภาค

               ผู้ทำการเลขานุการ —> เลขานุการเจ้าคณะภาค

               ผู้ช่วยผู้ทำการเลขานุการ —> เลขานุการรองเจ้าคณะภาค

        ๓. สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด         

               ผู้บังคับบัญชา —> เจ้าคณะจังหวัด

               ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา —> รองเจ้าคณะจังหวัด

               ผู้ทำการเลขานุการ —> เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

               ผู้ช่วยผู้ทำการเลขานุการ   —> เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด

        ๔. สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ         

               ผู้บังคับบัญชา —> เจ้าคณะอำเภอ

               ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา —> รองเจ้าคณะอำเภอ

               ผู้ทำการเลขานุการ —> เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ

               ผู้ทำการเลขานุการ  —> เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ

        ๕. สำนักงานเจ้าคณะตำบล          

               ผู้บังคับบัญชา —> เจ้าคณะตำบล

               ผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา —> รองเจ้าคณะตำบล

               ผู้ทำการเลขานุการ  —> เลขานุการเจ้าคณะตำบล

Hits: 147