ตอนที่ ๒ หนังสือภายใน

ตอนที่ ๒

หนังสือภายใน

————-

        หนังสือภายใน คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก ใช้ติดต่อในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือในจังหวัดเดียวกัน

        ส่วนในทางการคณะสงฆ์   หนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดต่อการคณะสงฆ์ที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก ใช้เฉพาะหน่วยงานในสังกัดเดียวกัน หรือสำนักงานเดียวกัน

        การปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน  มีชั้นผู้ปกครอง  ๖  คือ ชั้นหน  ชั้นภาค  ชั้นจังหวัด  ชั้นอำเภอ   ชั้นตำบล   และชั้นวัด    เจ้าคณะและเจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับบัญชาในชั้นนั้น ๆ   ส่วนรองเจ้าคณะ  รองเจ้าอาวาส  และผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นเพียงผู้ช่วย  เลขานุการเจ้าคณะ  เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ผู้สนองงานในชั้นนั้น ๆ  การติดต่อประสานงานในชั้นนั้น ๆ  ในสังกัดเดียวกัน  ควรใช้หนังสือภายใน   

        หนังสือภายใน  ใช้บันทึกข้อความเป็นแบบ  มีรายละเอียด  ๗  คือ  ส่วนราชการ, ที่,  วันที่,  เรื่อง,  คำขึ้นต้น,  ข้อความ  และลงชื่อและตำแหน่ง

               (๑) ส่วนราชการ    ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ

               (๒)  ที่  ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหนังสือภายนอก   จะใช้เลขที่ออกต่างหาก หรือใช้รวมกับหนังสือภายนอกก็ได้

               (๓)  วันที่   ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหนังสือภายนอกโดยอนุโลม

               (๔)  เรื่อง   ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหนังสือภายนอก

               (๕)  คำขึ้นต้น  ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหนังสือภายนอก

               (๖)  ข้อความ   ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหนังสือภายนอก

               (๗)  ลงชื่อและตำแหน่ง  อนุโลมตามหนังสือภายนอก