ตอนที่ ๕ หนังสือประชาสัมพันธ์

ตอนที่ ๕

หนังสือประชาสัมพันธ์

———

        หนังสือที่ทำขึ้นเพื่อการเปิดเผยกิจการเพื่อแนะแนวทางปฏิบัติ ชื่อว่า  หนังสือประชาสัมพันธ์  มี  ๓  ชนิด  คือ  ประกาศ  แถลงการณ์  และข่าว 

. ประกาศ

        ประกาศ   คือ  บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงหรือแนะแนวทางปฏิบัติ  หรือหลักปฏิบัติ  มีรายละเดียดดังนี้

        ๑.  ประกาศ   ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ

        ๒.  เรื่อง   ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ

        ๓.  ข้อความ  ให้ลงเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ

        ๔.  ประกาศ  ณ  วันที่  ให้ปฏิบัติเช่นในระเบียบ

        ๕.  ชื่อ  ลงชื่อ  ให้ปฏิบัติเช่นในระเบียบ

        ๖.  ตำแหน่ง  ให้ปฏิบัติเช่นในระเบียบ

        ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ  ให้เปลี่ยนคำว่าประกาศ  เป็น  แจ้งความ

. แถลงการณ์

        แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน มีรายละเอียดดังนี้

        ๑.  แถลงการณ์  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์

        ๒.  เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์

        ๓.  ฉบับที่  ให้ใช้เฉพาะที่เรื่องเดียวแต่ออกแถลงการณ์หลายฉบับ

        ๔.  ข้อความ  ให้อ้างเหตุผลที่ออกแถลงการณ์และข้อความที่ออก

        ๕.  วัน เดือน ปี  ให้ลงเฉพาะตัวเลขที่บอกวันที่ ชื่อเดือน และเลขบอก พ.ศ.

. ข่าว

        ข่าว  คือ  บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเปิดเผยเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่ควรสนใจให้ทราบ  มีรายละเอียดดังนี้ 

        ๑.  ข่าว  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว

        ๒.  เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว

        ๓.  ฉบับที่  ให้ใช้เฉพาะกรณีที่เรื่องเดียวออกหลายฉบับ

        ๔.  ข้อความ  ให้ลงรายละเอียดของข่าว

        ๕.  ส่วนราชการที่ออกข่าว  ปฏิบัติเช่นเดียวกับแถลงการณ์

        ๖.  วัน  เดือน  ปี  ปฏิบัติเช่นเดียวกับในแถลงการณ์

        หนังสือประชาสัมพันธ์นี้  การคณะสงฆ์  คงใช้มากเฉพาะประกาศอย่างเดียว  ส่วนชนิดอื่น  หากจะใช้ก็ย่อมใช้ได้และให้เป็นไปตามแบบที่กล่าวไว้เพราะมิต้องอาศัยอำนาจใด ๆ