ตอนที่ ๒ คำขึ้นต้นสรรพนามและคำลงท้าย

ตอนที่ ๒

คำขึ้นต้นสรรพนามและคำลงท้าย

————–

        การร่างหนังสือราชการหรือหนังสือการคณะสงฆ์ นอกจากจะใช้ถ้อยคำในข้อความ ให้เหมาะสมแล้ว   ยังจะต้องใช้คำขึ้นต้น  คำลงท้าย  สรรพนามให้เหมาะสมกับเจ้าของหนังสือ คือผู้ลงนามและผู้รับ

๑.  สำหรับคฤหัสถ์หรือหน่วยราชการใช้
๒.  สำหรับพระภิกษุสามเณร
๓.  สำหรับพระภิกษุหรือหน่วยงานคณะสงฆ์

        ในการใช้คำขึ้นต้น  สรรพนาม และคำลงท้ายนั้น  บางครั้งใช้ตรงตามตาราง  บางครั้งอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

        ๑.  ตามบัญชีหมายเลข ๑  สำหรับคฤหัสถ์และส่วนราชการทำหนังสือติดต่อ  บางครั้งหากระบุส่วนราชการจะเหมาะสมกว่า  ก็ระบุส่วนราชการ  เช่น  กรม  กระทรวง และสำหรับพระราชวงศ์ที่มีคำนำหน้าพระนาม ตั้งแต่ชั้นพระวรวงศ์เธอขึ้นไป  ถ้าจะใช้ตอบรับว่า  ได้รับหนังสือแล้ว   ใช้ว่า  ได้รับลายพระหัตถ์แล้ว    เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ใช้ว่า  พระราชหัตถเลขา

        ๒.  ตามบัญชีหมายเลข  ๒  สำหรับพระภิกษุ  หรือหน่วยงานคณะสงฆ์  ใช้ทำหนังสือติดต่อ

               ๒.๑  กราบทูล    ใช้ในกรณีที่ผู้รับหนังสือมีพรรษาสูงกว่าเจ้าของหนังสือ  ทูล  ใช้ในกรณีที่ผู้รับหนังสือมีพรรษาต่ำกว่าเจ้าของหนังสือ

               ๒.๒  กราบเรียน ใช้ในกรณีที่ผู้รับหนังสือมีพรรษาสูงกว่าเจ้าของหนังสือ  เรียน  ใช้ในกรณีที่ผู้รับหนังสือมีพรรษาต่ำกว่าเจ้าของหนังสือ

               ๒.๓  กรณีที่ผู้รับหนังสือเป็นสมเด็จพระราชาคณะ  จะใช้ว่า  ขอประทานกราบเรียนแทนคำว่า กราบเรียนหรือ ขอประทานเรียน  แทน  คำว่า เรียน ก็ได้

               ๒.๔  บัญชีหมายเลข  ๓  (๑)  ไม่ปรากฏว่าพระภิกษุสามเณรหน่วยงานการคณะสงฆ์ทำหนังสือขอถวายพระพหรโดยตรง

               ๒.๕  บัญชีหมายเลข  ๓  (๕)  ต้องพิจารณาตามความเหมาะสม

               ๒.๖  การใช้สรรพนาม  ในหนังสือการคณะสงฆ์  หากระบุหน่วยงานจะเป็นการเหมาะสมกว่า  ก็ให้ระบุหน่วยงาน  เช่น  หน  ภาค  จังหวัด