ตอนที่ ๔ การบันทึก

ตอนที่ ๔

การบันทึก

———-

        การบันทึก  คือการเขียนหรือพิมพ์ข้อความเพื่อประโยชน์แก่งานสารบรรณ  โดยประเภทแบ่งเป็น ๔ คือ  บันทึกย่อเรื่อง ๑  บันทึกรายงาน ๑  บันทึกความเห็น ๑  บันทึกติดต่อ หรือสั่งการ ๑  ซึ่งแตกต่างจากหนังสือภายใน  และไม่มีแบบแน่นอน

        บันทึกย่อเรื่อง คือการบันทึกย่อความจากเรื่องเดิม  เก็บเอาเฉพาะประเด็นที่สำคัญและให้ได้ความครบตามเรื่องเดิม ข้อความตอนใดสำคัญมาก  ควรลงเครื่องหมายสัญประกาศไว้

        บันทึกรายงาน คือการบันทึกเรื่องที่ได้ปฏิบัติหรือได้พบเห็นหรือสืบสวนได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

        บันทึกความเห็น  คือการบันทึกความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา  แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ  จะบันทึกในท้ายเรื่องนั้นหรือแนบหน้าเรื่องก็ได้  หากเรื่องใดอาจสั่งการได้หลายทาง  ให้บันทึกไว้โดยแจ่มชัดว่า  ถ้าสั่งการอย่างนั้น  ผลจักเป็นอย่างนั้นไว้  เพื่อเป็นแนวทางประกอบพิจารณาด้วย

        บันทึกติดต่อหรือสั่งการ คือการบันทึกติดต่องานในหน่วยเดียวกัน หรือบันทึกสั่งการของผู้บังคับบัญชา 

        บันทึกตามหลักการทั้ง ๔ นั้น ว่าโดยลักษณะแห่งการใช้พอกล่าวได้เป็น  ๓  คือ

               ๑.  ใช้ติดต่อกันภายในวงงาน

               ๒.  ใช้บันทึกแนบหน้าเรื่อง

                       ๒.๑  เรื่องที่รับมาปฏิบัติ

                       ๒.๒  เรื่องที่เริ่มปฏิบัติในหน่วยงาน

               ๓.  ใช้บันทึกคำสั่งของผู้บังคับบัญชา