ตอนที่ ๕ การกำหนดหัวข้อ

ตอนที่ ๕

การกำหนดหัวข้อ

————–

        เพื่อความสะดวกในการอ้างอิง การแบ่งข้อความ การค้นหาและแก้ไขข้อความ  จึงมีการกำหนดหัวข้อ  โดยมีหลักกำหนด  ๓  คือ  กำหนดเป็นคำพูด ๑   กำหนดเป็นตัวเลข ๑   กำหนดเป็นตัวอักษร ๑

        ๑.  กำหนดเป็นคำพูด  คือการกำหนดข้อความเป็นระดับหมวดหมู่ ซึ่งมีลักษณะจะแยกเป็นข้อได้อีก  เช่น  ภาคหรือปริจเฉท  บทหรือลักษณะหรือหมวด  ส่วน  ตอน  ตามควรแก่กรณี  ส่วนตัวเลขกำหนดข้อหรือมาตราให้เรียงติดต่อกันไปจนจบ

        ๒.  กำหนดเป็นตัวเลข  คือการใช้ตัวเลขเรียงหัวข้อสำหรับจำแนกข้อความ กำหนดโดยลักษณะเป็น  ๓  คือ

               ๒.๑  จำแนกขั้น  ๑  ใช้ตัวเลขบอกข้อหรือมาตรา เริ่มตั้งแต่ ๑ เรียงกันไปจนจบเรื่อง

               ๒.๒  จำแนกขั้น  ๒  ใช้จำแนกความในข้อหรือมาตรา  โดยย่อยออกไปอีกเป็นข้อ ๆ ให้ใช้ตัวเลขเติมและจุดนำ แล้วเรียงข้อย่อย เช่น ๑.๑, ๑.๒, ๒.๑, ๒.๒, ๓.๑, ๓.๒ บางคราวท่านใช้เลขในวงเล็บก็มี เช่น (๑), (๒), (๓), (๔)                                 

               ๒.๓  จำแนกขั้น ๓  ถ้าจำแนกขั้นที่  ๒ แล้ว  จำเป็นต้องซอยย่อยอีก  ให้ใช้เลขขั้นที่ ๒ และจุดนำแล้วเติมเลขย่อย เช่น ๑.๑.๑, ๑.๑.๒, ๑.๑.๓, ๒.๑.๑, ๒.๑.๒   หากยังมีข้อความย่อยอีก อาจจำแนกขั้นที่ ๔ – ๕ ได้  โดยอนุโลมตามแบบขั้นที่  ๓  นั้น           ๓.  กำหนดเป็นตัวอักษร   การกำหนดหัวข้อด้วยตัวอักษร  เช่น  ก.  ข.  ค.  หรือ (ก)  (ข)  (ค)  ซึ่งมีลักษณะคล้ายตัวเลข  แต่มิได้กำหนดซอย  ในการกำหนดตัวอักษร  ให้ใช้  ก.  ข.  ค.  ง.  ข้าม  ฆ.  เสีย

Views: 1