ตอนที่ ๖ การลงนามในหนังสือการคณะสงฆ์

ตอนที่ ๖

การลงนามในหนังสือการคณะสงฆ์

————-

        การลงนามและตำแหน่งในหนังสือการคณะสงฆ์  แม้จะไม่มีระเบียบงานสารบรรณกำหนดไว้ก็จริง แต่เมื่อว่าโดยบทบัญญัติซึ่งกำหนดให้มีรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ดี ให้มีรองเจ้าคณะในส่วนภูมิภาคก็ดี ก็ให้มีไว้เพื่อเป็นผู้ช่วยในชั้นนั้นๆ    มิใช่มีไว้เพื่อเป็นเจ้าของงานโดยเด็ดขาด แต่ละชั้นในหน่วยงานนั้น  ๆ  ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเท่านั้นเป็นเจ้าของหนังสือ ส่วนรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ได้รับมอบหมาย  เป็นเจ้า ของเรื่องแต่ละเรื่องได้ รองเจ้าคณะในชั้นต่าง ๆ  ก็เช่นกัน ตำแหน่งผู้เป็นเจ้าของหนังสือการคณะสงฆ์จึงแยกกันได้  คือ เจ้าคณะใหญ่  เป็นเจ้าของหนังสือในหน, เจ้าคณะภาค  เป็นเจ้าของหนังสือในภาค, เจ้าคณะจังหวัด เป็นเจ้าของหนังสือในจังหวัด, เจ้าคณะอำเภอ  เป็นเจ้าของหนังสือในอำเภอ,  เจ้าคณะตำบล  เป็นเจ้าของหนังสือในตำบล,  และเจ้าอาวาส  เป็นเจ้าของหนังสือในวัด

        ตำแหน่งดังกล่าวนี้ เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจในการลงนามและเป็นเจ้าของหนังสือโดยตรง  ส่วนตำแหน่งรองเจ้าคณะทุกชั้น และตำแหน่งรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส หากได้รับมอบหมายเรื่องใด ย่อมเป็นเจ้าของเรื่องนั้นเท่านั้น และมีอำนาจลงนามในหนังสือการคณะสงฆ์  โดยลงนามในฐานะปฏิบัติการแทน  หรือทำการแทนได้  โดยใช้ตำแหน่ง  ดังนี้

รองเจ้าคณะ…………………ปฏิบัติการแทน

เจ้าคณะ……….……..

หรือ

รองเจ้าอาวาส ปฏิบัติการแทน

เจ้าอาวาสวัด………..