ส่วนที่ ๒ องค์ประชุม

ส่วนที่ ๒

องค์ประชุม

——————

        ที่ประชุมซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นรูปแบบคณะกรรมการ คณะผู้บริหารหรือรูปแบบใดก็ตาม   จะต้องมีกำหนดจำนวนผู้เข้าประชุมขั้นต่ำไว้  มีผู้เข้าประชุมครบตามที่กำหนด  จึงจัดเป็นองค์ประชุม หากมีผู้เข้าประชุมไม่ถึงจำนวนที่กำหนด หาเป็นองค์ประชุมไม่  เรื่ององค์ประชุมนั้นมีข้อควรศึกษา  ดังนี้

ส่วนประกอบขององค์ประชุม

        ที่ประชุมโดยทั่วไป ย่อมกำหนดองคาพยพของที่ประชุมไว้ตามความเหมาะสมแก่ลักษณะงาน  คือ

               ๑) ประธานกรรมการ, ประธาน…, รองประธานกรรมการ, รองประธาน…

               ๒) กรรมการ, กรรมาธิการ, สมาชิกหรืออนุกรรมการ

        ส่วนที่ประชุมเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์  พอจัดรูปแบบได้ดังนี้

               ๑) เจ้าคณะ

               ๒) รองเจ้าคณะ

               ๓) เจ้าคณะถัดลงมาหรือเจ้าอาวาส

        ส่วนประกอบขององค์ประชุมดังกล่าวนี้  ถ้านับจำนวน  ต้องไม่ต่ำกว่า ๓ ส่วนสูง คงเป็นไปตามความเหมาะสม ขอเรียนถวายเฉพาะระดับเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์เท่า นั้น รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  มิได้กำหนดให้บริหารการคณะสงฆ์เป็นรูปแบบคณะกรรมการสงฆ์  ดังเช่นในพระราช-บัญญัติคณะสงฆ์ฉบับก่อน  แต่ถึงกระนั้น  เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือหลายชั้น  ก็อาจรวมกันเข้าเป็นที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารือหรือพิจารณาปัญหาใด ๆ ในการปฏิบัติงานคณะสงฆ์ได้  แต่มิใช่กำหนดเป็นรูปแบบสภาบริหารการคณะสงฆ์ หรือรูป แบบคณะกรรมการบริหารการคณะสงฆ์เป็นการประจำ เพียงจัดรูปแบบที่ประชุมเท่านั้น  โดยเขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นใด มีรองเจ้าคณะ ๒ รูป  จัดรูปแบบที่ประชุมได้โดยเอกเทศหรืออาจจัดรวมกับเจ้าคณะชั้นถัดลงมา เป็นรูปการประชุมร่วม    ส่วนเขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นใด  มีรองเจ้าคณะไม่ถึง ๒ รูป ต้องรวมกับเจ้าคณะชั้นถัดลงมาจึงจัดเป็นรูปที่ประชุมได้  การประชุมในหน่วยงานคณะสงฆ์รูปแบบดังกล่าวนี้  เจ้าคณะชั้นจัดประชุม ต้องเป็นประธานที่ประชุม  รองเจ้าคณะและหรือเจ้าคณะชั้นถัดลงมา  ก็เสมือนหนึ่งสมาชิกหรือกรรมการแห่งที่ประชุม  เลขานุการเจ้าคณะผู้จัดประชุม ควรเป็นเลขานุการหรือเจ้าหน้าที่ที่ประชุม    แต่เมื่อเลขานุการเจ้าคณะไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  เจ้าคณะผู้เป็นประธานที่ประชุม  จะคัดเลือกผู้ใดผู้หนึ่งทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมก็ย่อมได้     ตัวอย่างการจัดที่ประชุม มีดังนี้

        ชั้นอำเภอ   ที่มีรองเจ้าคณะครบ ๒ รูป

                   ) เจ้าคณะอำเภอ                  ประธานที่ประชุม

                   ) รองเจ้าคณะอำเภอ 

                   ) รองเจ้าคณะอำเภอ       หรือเพิ่ม

                   ) เจ้าคณะตำบล

                       – เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ    เลขานุการที่ประชุม

        จะจัดรูปที่ประชุมเพียง  เจ้าคณะอำเภอ   รองเจ้าคณะอำเภอทั้ง ๒ รูป  โดยมีเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ  เป็นเลขานุการที่ประชุม  หรืออาจให้เจ้าคณะตำบลและหรือเจ้าอาวาสในสังกัดเข้าร่วมเป็นส่วนประกอบองค์ประชุมด้วยก็ได้

        ชั้นอำเภอ   ที่มีรองเจ้าคณะไม่ถึง  ๒ รูป

                   เจ้าคณะอำเภอ                 ประธานที่ประชุม

                   รองเจ้าคณะอำเภอ

                   เจ้าคณะตำบล

                            – เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ  เป็นเลขานุการที่ประชุม

        จะจัดเป็นที่ประชุมโดยเอกเทศเฉพาะชั้นมิได้  ต้องให้เจ้าคณะตำบลในสังกัด  เข้าเป็นส่วนประกอบขององค์ประชุม  หรืออาจให้เจ้าอาวาสในสังกัดเข้าร่วมอีกก็ได้  

        อนึ่ง ในที่ประชุมโดยทั่วไปอาจมีเลขาธิการ เลขานุการ หรือเจ้าหน้าที่ เป็นผู้สนองงานการประชุมทุกครั้ง ตามฐานะของที่ประชุม แต่ทั้งเลขาธิการ  เลขานุการ  หรือ  เจ้าหน้าที่ มิใช่ส่วนประกอบขององค์ประชุม เว้นแต่ผู้นั้นเป็นกรรมการ กรรมาธิการ  หรือสมาชิกของที่ประชุมนั้นอยู่ด้วย

หน้าที่ของส่วนประกอบขององค์ประชุม

        ส่วนประกอบขององค์ประชุมและผู้สนองงานที่ประชุมนั้น ย่อมมีหน้าที่ในการประชุมแตกต่างกันตามตำแหน่ง  คือ

        . ประธานที่ประชุม

                   รักษาความเรียบร้อยในที่ประชุม

                    ๒)  ควบคุมการประชุมให้เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อบังคับหรือระเบียบแบบแผน

                   อนุญาตให้ผู้ใดผู้หนึ่งอภิปราย

                   จำกัดเวลาให้อภิปราย

                   จำกัดให้อภิปรายในประเด็นโต้แย้งหรือสนับสนุน

                   มีสิทธิใช้มติวินิจฉัย

                   สั่งพักการประชุมชั่วคราว หรือสั่งปิดประชุม หรือสั่งเลื่อนการประชุมออกไปประชุมในคราวต่อไป

        รองประธาน มีหน้าที่ปฏิบัติการแทนประธานในเมื่อประธานไม่อยู่หรือในเมื่อประธานไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

        . กรรมการหรือสมาชิก

                   เข้าประชุมตามกำหนดที่นัดหมาย

                   เสนอญัตติตามระเบียบข้อบังคับ

                   )  เสนอข้อคิดเห็น     หรือข้อแนะนำและคัดค้านหรือสนับสนุนโดยการอภิปรายในเมื่อได้รับอนุญาต

                   เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของประธาน    และเคารพต่อระเบียบข้อบังคับของที่ประชุม

                   มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

          . เลขาธิการหรือเลขานุการหรือเจ้าหน้าที่                  

                   ระยะก่อนประชุม    จัดทำระเบียบวาระการประชุม จัดทำ และส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมกับส่งระเบียบวาระการประชุมด้วย (ถ้ามี)  จัดส่งรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (ถ้ามี) และเตรียมการอื่น

                   ระยะการประชุม    ควบคุมดูแลงานเกี่ยวการกับประชุมให้เป็นไป      โดยความเรียบร้อยและให้เป็นไปตามที่ประธานสั่ง  จดบันทึกการประชุม

                   ระยะหลังการประชุม  จัดทำรายงานการประชุม   แจ้งมติที่ประชุมเพื่อรับทราบและถือปฏิบัติ เก็บเอกสารที่ผ่านการประชุมแล้ว ปฏิบัติการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

        รองหรือผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที่ช่วยเหลือกิจการทั่วไปของเลขาธิการหรือเลขานุการ   หรืออาจได้ทำการแทน           ที่ยกมาเรียนถวายนี้  เป็นหลักประชุมโดยทั่วไป แต่ในการประชุมเจ้าคณะผู้ ปกครองคณะสงฆ์  มิได้กำหนดไว้ชัดเจน  ก็คงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยอนุโลม แต่หลักสำคัญของคณะสงฆ์นั้น ถืออปริหานิยธรรมสูตรเป็นหลัก