ส่วนที่ ๓ การเตรียมการและวิธีการประชุม

ส่วนที่ ๓

การเตรียมการและวิธีการประชุม

————————

การเตรียมการประชุม

        การประชุมย่อมมีการเตรียมการอันเป็นบุรพกิจ  การเตรียมการนั้น  ย่อมขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่หรือเล็ก  หากที่ประชุมใหญ่ ต้องมีการเตรียมการมาก  พอแยกกล่าวเป็น ๒ คือ

          การเตรียมการของผู้เข้าประชุม

                   เตรียมการตรวจระเบียบวาระการประชุมให้เข้าใจ

                   เตรียมตรวจข้อบังคับของการประชุม

                   เตรียมหาประเด็นโต้แย้งหรือสนับสนุน

                   เตรียมเสนอญัตติ

          การเตรียมการของเลขาธิการหรือเลขานุการหรือเจ้าหน้าที่

                   เตรียมจัดสถานที่ประชุม

                   เตรียมอุปกรณ์การประชุม

                   เตรียมการอื่นอันจะเป็นโยชน์ต่อการประชุม

 

วิธีการประชุม

          ส่วนวิธีการประชุมนั้น  เฉพาะที่พอกล่าวไว้เป็นแนวทาง  คือ

                   เลขานุการหรือเจ้าหน้าที่ ต้องเตรียมสมุดลงนามสำหรับผู้เข้าประชุม

                   กรรมการหรือสมาชิกมาถึงแล้ว  ต้องรีบลงนาม

                   ถึงเวลาแล้ว  ประธานกล่าวเปิดประชุม

                   ประธานแจ้งเรื่องใด ๆ ให้ที่ประชุมทราบ

                   เลขานุการหรือเจ้าหน้าที่อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

                   )  เมื่อที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมแล้ว  ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

                   เมื่อกรรมการหรือสมาชิกอภิปรายประเด็นใด    เลขานุการหรือเจ้าหน้าที่ต้องจดบันทึก

                   เมื่อที่ประชุมลงมติในญัตติใด เลขานุการหรือเจ้าหน้าที่ต้องจดบันทึกเป็นหลักฐาน

                   กรรมการหรือสมาชิกที่จะอภิปราย ต้องได้รับอนุญาตจากประธาน

                   ๑๐ประธานต้องวางตนเป็นกลาง และควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยดี           ส่วนการประชุมของเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ชั้นต่าง ๆ ก็มีการเตรียมการและวิธีจัดการประชุมอย่างเดียวกัน  โดยอนุโลมตามวิธีที่กล่าวนี้