ส่วนที่ ๕ ศัพท์ที่ใช้เฉพาะในการประชุม

ส่วนที่ ๕

ศัพท์ที่ใช้เฉพาะในการประชุม

——————-

        ในการประชุมโดยทั่วไปนั้น  มีศัพท์ที่ใช้ในการประชุมและมีความหมายอันแน่ชัด คือ :-

        ๑.  ญัตติ  หมายถึง  ข้อเสนอของผู้เข้าประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ

        ๒.  ประเด็น  หมายถึง  ข้อความที่สำคัญ

        ๓.  อภิปราย  หมายถึง การปรึกษากันในที่ประชุม   ซึ่งได้แก่การกล่าวสนับสนุนหรือโต้แย้งคัดค้านในประเด็นหรือในญัตติ

        ๔.  แปรญัตติ  หมายถึง  การเสนอขอแก้ข้อความ  ตัดทอน หรือเพิ่มในญัตติ

        ๕.  มติ  หมายถึง  ข้อตกลงกันในญัตติใด ๆ  โดยการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งแบ่งเป็น ๒ วิธี  คือ :-

                   .๑  การออกเสียงคะแนนเปิดเผย

                   .๒  การออกเสียงลงคะแนนลับ

        มติที่ประชุมนั้น  ตามปกติถือเสียงข้างมากเป็นมติ   เว้นแต่จะมีข้อบังคับไว้เป็นอย่างอื่น

        ๖.  มติวินิจฉัย  หมายถึง  เมื่อการลงมติแล้วมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ประธานที่ประชุมจะลงคะแนนเพิ่มให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  นั้นคือมติวินิจฉัย

        ๗.  กระทู้ หมายถึง ข้อที่ตั้งถามในสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่คำถามที่สมาชิกสภา ผู้แทนคนใดคนหนึ่งตั้งถามรัฐมนตรีในข้อความใด ๆ   จะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของรัฐมนตรี  แต่ในการประชุมทั่วไป  มิได้ใช้คำนี้

        ๘.  คณะกรรมาธิการ  หมายถึง  คณะกรรมการในฝ่ายนิติบัญญัติ

        ๙.  คณะอนุกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการในฝ่ายบริหาร

        ๑๐. คณะกรรมการ   หมายถึง   คณะกรรมการทั่วไป

Views: 233