ตอนที่ ๑ เขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นภาค

ตอนที่ ๑

เขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นภาค

——————–

        ภาค เป็นเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคชั้นสูงสุด  เป็นเขตปกครองซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง คล้ายกับเขตปกครองมณฑล   ในสมัยใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พระราชบัญญัติ ร.ศ. ๑๒๑)  หรือเขตตรวจการภาค ในสมัยใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช  ๒๔๘๔    การกำหนดเขตภาค  กำหนดโดยกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) อย่างอิสระ   โดยรวมพื้นที่ไม่ต่ำกว่า  ๓  จังหวัดเข้าเป็นเขตปกครองภาคหนึ่ง  ตามความในกฎมหาเถรสมาคมมี  ๑๘ ภาค  แต่ในทางปฏิบัติ  มี  ๒๖  ภาค คือ

        คณะมหานิกาย  มี ๑๘  ภาค  คือ  ภาค  ๑ – ๑๘  ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ ๔     คณะธรรมยุต   มี  ๘  ภาค คือ  ภาค  ๑,๒,๓  และ ๑๓  รวมเป็นหนึ่งภาค, ภาค ๔,๕,๖ และ ๗ รวมเป็นหนึ่งภาค,   ภาค ๘, ภาค ๙, ภาค ๑๐, ภาค ๑๑, (เป็น ๔ ภาค)  ภาค ๑๔ และ ๑๕ รวมเป็นหนึ่งภาค   ภาค ๑๖, ๑๗ และ ๑๘ รวมเป็นหนึ่งภาค และการรวมภาคหลายภาคเข้าเป็นหนึ่งภาคนั้น  เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม

        ภาค เป็นเขตปกครองที่ทำการปกครองคณะสงฆ์ระดับจังหวัดลงไปจนถึงส่วนวัดและเป็นเขตที่ประสานงานกับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

Hits: 30