ตอนที่ ๒ เขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นจังหวัด

ตอนที่ ๒

เขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นจังหวัด

——————-

        จังหวัด  เป็นเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคชั้นที่  ๒  ซึ่งเป็นเขตปกครองพื้น ที่จำกัดเฉพาะจังหวัด  ซึ่งจังหวัดนั้นหมายถึง  กรุงเทพมหานคร  และจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานคร  โดยพื้นที่ทั้งราชอาณาจักรมี  ๗๖  จังหวัด  รวมกรุงเทพมหานครอยู่ในจำนวนนี้ด้วย เพราะยึดตามความในข้อ ๕ แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค  กำหนดไว้ชัดเจนว่า  จำนวนและเขตปกครองจังหวัด  ให้อนุโลมตามจำนวนและเขตบริหารราชการแห่งราชอาณาจักร  แต่ในทางปฏิบัติมี  ๑๒๖ จังหวัด  คือ

          คณะมหานิกาย  มี  ๗๖  จังหวัด  ครบตามจำนวนจังหวัดแห่งราชอาณาจักร

          คณะธรรมยุต    มี  ๕๐ จังหวัด  บางจังหวัดอนุโลมตามเขตบริหารราชการแห่งราชอาณาจักร บางจังหวัดต้องรวมหลายจังหวัดเข้าเป็นหนึ่งจังหวัด การรวมหลายจังหวัดเข้าเป็นหนึ่งจังหวัดนั้น  เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม

        อนึ่ง  จังหวัดทางคณะสงฆ์นั้น  แม้มิได้กำหนดชัดเจน ก็พอเทียบได้ว่าจะต้องมีวัดในเขตจังหวัดนั้น  พอจะเป็นตำบลทางคณะสงฆ์และอำเภอทางคณะสงฆ์ได้  จึงจะกำหนดเป็นจังหวัดได้  หากมีจำนวนวัดต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะเป็นตำบลและอำเภอทางคณะสงฆ์ได้  ก็จัดเป็นจังหวัดทางคณะสงฆ์ไม่ได้  เพราะขาดระบบการบังคับบัญชา