ตอนที่ ๒ วิธียกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์

ตอนที่ ๒

วิธียกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์

——————

          อันตำแหน่งกิตติมศักดิ์เป็นตำแหน่งที่บัญญัติขึ้น  เพื่อถวายเกียรติแก่พระสังฆาธิการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้.-

        ๑.  คุณสมบัติ

                   (ดำรงตำแหน่งหน้าที่โดยเรียบร้อยมาตลอดจนถึงชราทุพพลภาพ หรือพิการ และ

                   (สมควรได้รับการปลดเปลื้องภาระให้พักผ่อนหรือรักษาตัว

        ๒.  ผู้เสนอขอให้ยก

                   (ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด  หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งพิจารณายกเอง

                   (ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นลาออกตามปกติ    แต่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร ยกเป็นกิตติมศักดิ์

        ๓.  ผู้มีอำนาจยก  ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

        วิธีปฏิบัติ   ให้ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดพิจารณา    ถ้าเห็นสมควรยกพระสังฆาธิการรูปใดเป็นกิตติมศักดิ์    ให้รายงานเหตุผลที่ควรยกไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้ง    หรือเมื่อพระสังฆาธิการลาออกจากตำแหน่ง  หากเห็นสมควรยกเป็นกิตติมศักดิ์  ก็ให้รายงานเหตุผลเพื่อยกเป็นกิตติมศักดิ์ แต่เพราะบทบัญญัติให้อำนาจไว้กว้าง ๆ ผู้มีอำนาจแต่งตั้งอาจพิจารณายกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์ได้เอง   โดยบันทึกเหตุผลประกอบคำสั่งโดยละเอียดรวมกับเรื่องไว้