ตอนที่ ๓ วิธีให้พระสังฆาธิการ ออกจากตำแหน่งหน้าที่

ตอนที่ ๓

วิธีให้พระสังฆาธิการ

ออกจากตำแหน่งหน้าที่

——————-

        วิธีให้พระสังฆาธิการออกจากตำแหน่งหน้าที่ ใช้ในกรณีที่พระสังฆาธิการหย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพราะเหตุใด ๆ ข้อนี้ บัญญัติเพื่อป้องกันมิให้การคณะสงฆ์และการพระศาสนาเสียหาย เพราะบางกรณีพระสังฆาธิการหย่อนความสามารถด้วยเหตุใด ๆ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะยกเป็นกิตติมศักดิ์ หรือที่จะถอดถอน เพราะเป็นเพียงหย่อนความสามารถ หากให้ดำรงตำแหน่งต่อไป งานในหน้าที่อาจเสียหาย ในกรณีเช่นนี้ ได้บัญญัติให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ โดยวิธีให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่ การให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่ เป็นการให้ออกเพราะหย่อนความ สามารถ มิใช่เป็นการลงโทษฐานละเมิดจริยา ผู้ถูกให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่จะร้องทุกข์ มิได้ แม้ให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่แล้ว ภายหลังมีความแข็งแกร่งในการปฏิบัติหน้าที่พระสังฆาธิการตำแหน่งที่ยังอยู่เป็นพิเศษ ก็อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นเท่าเดิมหรือสูงกว่าได้    โดยวิธีปฏิบัตินั้น  ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดจะราย งานต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้ง  เพื่อพิจารณาสั่งการ หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งพิจารณาสั่งการเองก็ได้  เพราะในข้อ ๔๑  แห่งกฎ ๒๔ บัญญัติไว้กว้าง ๆ  แต่ถ้าผู้มีอำนาจแต่งตั้งพิจารณาสั่งการเอง  ต้องบันทึกเหตุผลประกอบเก็บรวมเรื่องไว้ด้วย