วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ตอนที่ ๕ วิธีให้พระสังฆาธิการพัก และปลดจากตำแหน่งหน้าที่

ตอนที่ ๕

วิธีให้พระสังฆาธิการพัก

และปลดจากตำแหน่งหน้าที่

————-

        การให้พระสังฆาธิการพักจากตำแหน่งหน้าที่ และการปลดพระสังฆาธิการออกจากตำแหน่งหน้าที่ เป็นบทบัญญัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่การคณะสงฆ์  มีข้อที่ควรศึกษาดังนี้.-

        . ผู้ที่จะถูกสั่งให้พักได้ ต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง

                      ต้องอธิกรณ์และอยู่ในระหว่างพิจารณาวินิจฉัย

                      ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา   และอยู่ในระหว่างพิจารณาวินิจฉัย

                     ต้องหาว่าละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง     และอยู่ในระหว่างสอบสวน

        เหตุผลประกอบ   หากให้คงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างนั้น จะเป็นการเสียหายแก่การคณะสงฆ์

        ผู้มีอำนาจสั่งพัก  ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด

        ระยะเวลาให้พัก  ตลอดเวลาพิจารณาหรือสอบสวน

        สั่งให้กลับดำรงตำแหน่งเดิม  เพราะปรากฏว่าไม่มีความผิดและมลทินแห่งความผิดเลย

        วิธีการสั่งให้พักนั้น ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ให้รอบคอบ และต้องทำโดยปราศจากอคติและยึดหลักพรหมวิหารธรรมเป็นที่ตั้ง เมื่อได้สั่งให้พักแล้ว  ต้องสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนตำแหน่งนั้นด้วย และเมื่อเสร็จการพิจารณาหรือสอบสวนแล้ว ถ้าได้ความชัดว่า ไม่มีความผิดและไม่มีมลทินแห่งความผิดเลย  ต้องสั่งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม

        ส่วนการปลดจากตำแหน่งหน้าที่  ให้ทำได้ในกรณีที่เมื่อพิจารณาหรือสอบสวนแล้ว ไม่ปรากฏว่า ได้กระทำความผิด  แต่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งพิจารณาดู ถ้าจะให้ดำรงตำแหน่งเดิมอีก อาจเสียหายแก่การคณะสงฆ์ ก็ให้สั่งปลดจากตำแหน่งหน้าที่ได้ ถึงแม้มิได้สั่งให้พักจากหน้าที่ไว้ก่อน  ถ้าได้พิจารณาหรือสอบสวนแล้ว  ปรากฏว่ามีลักษณะดังกล่าว ก็อาจสั่งปลดจากตำแหน่งหน้าที่ได้ เพราะบทบัญญัติข้อ ๕๖ วรรค ๔  มุ่งป้องกันความเสียหายแก่การคณะสงฆ์เป็นสำคัญ หรือถ้าแม้ปรากฏว่า ได้กระทำความผิด แต่ไม่ร้ายแรงถึงกับต้องถอดถอนและอาจเกิดความเสียหายแก่คณะสงฆ์  ก็อาจสั่งปลดจากตำแหน่งหน้าที่ได้

Hits: 1489