ตอนที่ ๖ วิธีตำหนิโทษและภาคทัณฑ์

ตอนที่ ๖

วิธีตำหนิโทษและภาคทัณฑ์

————–

ตำหนิโทษ

        ตามความในข้อ ๕๔ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ กำหนดโทษฐานละเมิดจริยาไว้ ๕ อย่าง  เฉพาะการตำหนิโทษเป็นการลงโทษอย่างที่ ๓  จัดเป็นโทษสถานเบา มีไว้เพื่อลงโทษแก่ผู้ละเมิดจริยาซึ่งไม่ควรลงโทษถึงถอดถอนหรือปลดจากตำแหน่งหน้าที่ มีข้อควรศึกษาดังนี้

        ๑.  ความผิดอันเป็นเหตุ  อย่างใดอย่างหนึ่ง

                   .๑  ความผิดฐานละเมิดจริยาซึ่งไม่ร้ายแรง

                   .๒  ความผิดฐานละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง  แต่มีเหตุที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรปรานี

        .  ผู้สั่งลงโทษ

                .๑  ความผิดใน  ๑.๑ ผู้บังคับบัญชา

                  ๒.๒  ความผิดใน  ๑.๒  ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

        วิธีปฏิบัติ

                  ๓.๑  ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาละเมิดจริยาอย่างไม่ร้ายแรงถึงกับต้องถอดถอน ให้สั่งตำหนิโทษได้

               ๓.๒  ถ้าพระสังฆาธิการรูปใดรูปหนึ่งถูกกล่าวหาว่าละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง เมื่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งสอบสวนแล้ว ปรากฏว่า  รูปนั้นละเมิดจริยาอย่างร้ายแรงจริง  แต่ผู้บังคับบัญชาเห็นเหตุอันควรปรานี  ให้สั่งตำหนิโทษได้

               ๓.๓  การสั่งตำหนิโทษนั้น ให้แสดงความผิดเป็นลายลักษณ์      อักษร  โดยมีกำหนดไม่เกิน ๓ ปี และจะให้ทำทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้

               ๓.๔  ให้อำนาจดำเนินการในระหว่าง

                       ..๑  ถ้ากลับประพฤติดีในทางคณะสงฆ์พอควรแล้ว ให้สั่งลบล้างตำหนิโทษก่อนกำหนดได้

                       ๓..๒  ถ้าละเมิดฐานเดิมหรือคล้ายคลึงกันซ้ำอีก  ให้ถือว่าละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง

        ในเมื่อมีการละเมิดฐานเดิมหรือคล้ายคลึงกันซ้ำอีก     ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดต้องรายงานตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจแต่งตั้ง  เพื่อพิจารณาลงโทษฐานละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง

ภาคทัณฑ์

        ส่วนการลงโทษภาคทัณฑ์นั้น ภาคทัณฑ์เป็นการลงโทษฐานละเมิดจริยาอย่างเบาที่สุด   ซึ่งมีกำหนดไม่เกิน ๑ ปี  ใช้ลงโทษแก่พระสังฆาธิการผู้ละเมิดจริยาซึ่งผู้บังคับ บัญชาเห็นว่ายังไม่ควรลงโทษถึงตำหนิโทษ   ในระหว่างที่ถูกลงโทษภาคทัณฑ์นั้น ถ้า

        ๑) หากกลับประพฤติดีในทางคณะสงฆ์พอควรแล้ว  ให้สั่งลบล้างภาคทัณฑ์ก่อนกำหนดได้

        ๒ถ้าละเมิดจริยาอีก   ให้ลงโทษสถานอื่นถัดขึ้นไปโดยควรแก่กรณี 

        ในเมื่อมีการละเมิดจริยาอีก  ให้สั่งลงโทษถัดขึ้นไป     อาจเป็นตำหนิโทษหรือถอดถอนก็ได้  อยู่ที่การละเมิด

        อนึ่ง  การสั่งตำหนิโทษหรือสั่งลบล้างการตำหนิโทษ และการสั่งภาคทัณฑ์หรือสั่งลบล้างการภาคทัณฑ์นั้น  เมื่อสั่งการแล้วต้องรายงานผู้บังคับบัญชาเหนือตน