ตอนที่ ๗ วิธีร้องทุกข์

ตอนที่ ๗

วิธีร้องทุกข์

—————-

        อันการร้องทุกข์ได้มีระเบียบมหาเถรสมาคม กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติดังนี้.-

        หลักเกณฑ์

             สิทธิร้องทุกข์  มีเพราะถูกคำสั่งลงโทษฐานละเมิดจริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง

                     ถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่

                     ปลดจากตำแหน่งหน้าที่

                     ตำหนิโทษ

                   ภาคทัณฑ์

          ถูกสั่งพักหรือให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่ ไม่มีสิทธิร้องทุกข์

          ต้องร้องทุกข์ด้วยตนเอง  และภายในเวลา ๑๕ วัน    นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

          ถ้าปรากฏว่าร้องทุกข์เท็จ ให้ถือว่าเป็นการละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง

        วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ร้องทุกข์  การร้องทุกข์อาจมีได้  ๒  ระยะ

          ระยะที่ ๑ ถ้าผู้ถูกสั่งลงโทษเห็นว่าคำสั่งลงโทษนั้นไม่เป็นธรรม ประสงค์จะร้องทุกข์ ให้จัดทำคำร้องทุกข์เป็นหนังสือมีสำเนา ระบุสถานที่และวันเดือนปีที่ร้องทุกข์ ชี้แจงเหตุผลและข้อถูกผิดและลงลายมือชื่อ พร้อมสำเนาคำสั่งลงโทษ นำส่งผู้สั่งลง โทษเพื่อผ่านไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง อย่าส่งข้ามลำดับ จะเป็นการละเมิดจริยาขั้นที่ ๒

        ระยะที่ ๒   ถ้าผู้รับคำร้องทุกข์สั่งการให้เพิ่มโทษ   ให้สิทธิร้องทุกข์ต่อผู้ บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งได้  โดยให้ปฏิบัติตามวิธีร้องทุกข์ระยะแรกโดยอนุโลม

        วิธีปฏิบัติสำหรับผู้บังคับบัญชา

        ผู้สั่งลงโทษ  ต้องส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตน จะกักเรื่องมิได้

          . ผู้รับคำร้องทุกข์   มีวิธีปฏิบัติเป็น  ๓  ระยะ

                     ในกรณีปกติ  ต้องสั่งการให้เสร็จสิ้นภายใน  ๑๕  วัน

                     ในกรณีต้องชี้แจง ให้สั่งให้ผู้สั่งลงโทษชี้แจง และให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๗ วัน ผู้สั่งลงโทษต้องชี้แจงและหรือส่งเอกสารประกอบภายใน  ๑๕  วัน และต้องสั่งการให้เสร็จสิ้นภายใน  ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับคำร้องทุกข์

                     ) ในกรณีตั้งกรรมการ ถ้าเห็นควรตั้งกรรมการ  ให้ตั้งกรรมการเสนอความเห็นไม่ต่ำกว่า ๓ รูป  และไม่เกิน ๕ รูป และต้องสั่งการให้เสร็จสิ้นภายใน  ๖๐ วัน นับแต่วันได้รับคำร้องทุกข์ ในการสอบสวน กรรมการจะเชิญบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้

          . การแจ้งผลการพิจารณา  เมื่อพิจารณาชี้ขาดแล้ว   ให้แจ้งแก่ผู้สั่งลงโทษ และให้ผู้สั่งลงโทษแจ้งแก่ผู้ร้องทุกข์ ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันได้รับแจ้งจากผู้สั่ง

          เหตุยุติการร้องทุกข์   ให้ยุติการร้องทุกข์  เพราะ

                   คำพิจารณายืนตามคำสั่งลงโทษเดิม  หรือ

                   คำพิจารณาสั่งแก้การลงโทษให้เบากว่าเดิม

        ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง เพราะคำพิจารณาให้เพิ่มโทษขึ้น