ตอนที่ ๑๑ วิธีให้ไวยาวัจกรพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

ตอนที่ ๑๑

วิธีให้ไวยาวัจกรพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

———————

        ได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่า  ไวยาวัจกรเป็นผู้ช่วยงานเจ้าอาวาสที่สำคัญ  มีฐานะเป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และได้กล่าวถึงวิธีการแต่งตั้งพอเป็นแนวปฏิบัติ    ดังนั้น  ในตอนนี้จะกล่าวถึงวิธีให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ไวยาวัจกร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติอีกส่วนหนึ่ง   ไวยาวัจกรนั้นย่อมพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ

          ๑)  ตาย

          ๒)  ลาออก

          ๓)  เจ้าอาวาสผู้แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่

          ๔)  ขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามความในข้อ ๔

          ๕)  ให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่

          ๖)  ถูกถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่

        ในกรณีพ้นจากตำแหน่งหน้าที่เพราะเจ้าอาวาสผู้แต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง ให้รักษาการต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งไวยาวัจกรคนใหม่   ในกรณีที่ขาดคุณสมบัติ  ให้เจ้าอาวาสสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง แล้วรายงานเจ้าคณะอำเภอ ในกรณีหย่อนความ สามารถด้วยเหตุใด ๆ ให้เจ้าอาวาสสั่งให้พ้นจากตำแหน่งโดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอ  การถอดถอนไวยาวัจกร ย่อมทำได้โดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอ เพราะไวยาวัจกรประพฤติมิชอบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งตามข้อ  ๑๑

        ในกรณีพ้นจากตำแหน่งของไวยาวัจกรเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม  ไวยาวัจกรจะพ้นจากความรับผิดชอบในหน้าที่ ต่อเมื่อได้รับมอบหมายงานพร้อมด้วยทรัพย์สินและหลัก ฐานต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตน  แก่ผู้รับตำแหน่งหน้าที่แทนตนเรียบร้อยแล้ว

        การสั่งให้ไวยาวัจกรพ้นจากตำแหน่งหน้าที่   ต้องทำเป็นหนังสือและต้องแจ้งนายอำเภอท้องที่ในทุกกรณี