ส่วนที่ ๖ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และส่งมอบงาน

ส่วนที่ ๖

การมอบหมายอำนาจหน้าที่

และส่งมอบงาน

——————–

        อันรูปการปกครองคณะสงฆ์ตามกฎหมายปัจจุบัน กำหนดให้มีเจ้าคณะเป็นผู้ บังคับบัญชารับผิดชอบในเขตปกครองชั้นนั้น ๆ   แต่เพียงผู้เดียว มิได้แบ่งแยกอำนาจหน้าที่เป็นองค์การดังเช่นกฎหมายฉบับก่อน    แต่เพื่อให้มีผู้ช่วยเจ้าคณะชั้นนั้น ๆ ให้มีรองเจ้าคณะเป็นผู้ช่วยบังคับบัญชารับผิดชอบตามที่เจ้าคณะมอบหมาย

        ส่วนการปกครองวัด คงกำหนดรูปแบบดังกฎหมายฉบับก่อน กล่าวคือกำหนดให้วัดเป็นศูนย์รวมงานการคณะสงฆ์และการพระศาสนาทุกอย่าง ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับ บัญชารับผิดชอบในวัดนั้น ๆ   และให้มีรองเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสและไวยาวัจกร เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่   ตามที่เจ้าอาวาสมอบหมาย

        อันรองเจ้าคณะ  รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และไวยาวัจกร    เป็นตำแหน่งที่บัญญัติไว้เพื่อช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่     เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้ว เจ้าคณะหรือเจ้าอาวาสต้องมอบหมาย จึงจะปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าคณะและงานในหน้าที่เจ้าอาวาสได้ รองเจ้าคณะ รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสจะทำการใด ๆ    จะต้องใช้อำนาจเจ้าคณะหรืออำนาจเจ้าอาวาส  ส่วนไวยาวัจกรใช้ตำแหน่งไวยาวัจกรโดยตรง

        อนึ่ง งานคณะสงฆ์ใด ๆ  และงานวัด เป็นงานส่วนรวมของพุทธจักร  มิใช่งานของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ เจ้าคณะและเจ้าอาวาสจึงต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย จะต้องให้งานในความรับผิดชอบสืบต่อกัน  มิใช่ให้งานสะดุดหยุดอยู่เฉพาะผู้รับตำแหน่งรูปหนึ่ง ๆ     ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการส่งมอบงานการคณะสงฆ์และการวัด           ทั้งการมอบหมายอำนาจหน้าที่ทั้งการส่งมอบงานนั้น   ขอกำหนดบทเรียนดังนี้

Hits: 92