ตอนที่ ๙ วิธีให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ พ้นจากหน้าที่

ตอนที่ ๙

วิธีให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

พ้นจากหน้าที่

—————-

        ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส  แม้จะมีฐานะเป็นเพียงผู้รั้งตำแหน่ง แต่เพราะมีฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคลและมีฐานะเป็นผู้ปกครองวัด ทั้งเพราะมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าอาวาสทุกประการ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ตามบทบัญญัติแห่งกฎมหาเถร-สมาคมฉบับที่ ๑๙   กำหนดไว้เป็น  ๔  กรณี คือ

                   ๑)  กรณีที่ไม่มีเจ้าอาวาสและจะแต่งตั้งทันทีมิได้  (ตามข้อ ๔)   เป็นผู้รักษาการเพื่อเตรียมการจะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

                   ๒) กรณีที่เจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง  (ตามข้อ ๕)  เป็นผู้รักษาการแทนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า   อาจเป็นชั่วระยะหนึ่ง

                   ๓)  กรณีที่เจ้าอาวาสอาพาธจนไม่อาจเสนอผู้ควรเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสได้ (ตามข้อ ๖) เป็นผู้รักษาการแทนในภาวะที่เจ้าอาวาสวิกฤต  อาจเป็นระยะสั้นหรือยาวนานก็ได้

                   ๔) กรณีที่เจ้าอาวาสไม่อยู่และไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ชั่วครั้งชั่วคราว (ตามข้อ ๗)  เป็นผู้รักษาการแทนเพื่อรอเจ้าอาวาสกลับมาเท่านั้น

        ในบางกรณี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสย่อมพ้นจากหน้าที่ไปโดยสภาพ ในบางกรณีต้องพ้นจากหน้าที่เพราะผู้แต่งตั้งพ้นจากหน้าที่ เช่น ในกรณีที่ ๒-๓-๔ ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องสั่ง เพราะผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือมีเหตุอย่างอื่น ถ้าปล่อยไว้อาจเกิดความเสียหายแก่การวัดและการคณะสงฆ์ ดังจะเรียนถวายวิธีให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์พ้นจากหน้าที่ต่อไป