ตอนที่ ๒ วิธีมอบหมายงาน ให้รองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสปฏิบัติ

ตอนที่ ๒

วิธีมอบหมายงาน

ให้รองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสปฏิบัติ

——————

        รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส  เป็นตำแหน่งที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ-คณะสงฆ์  เช่นเดียวกับตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอ  บัญญัติไว้เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสในการปฏิบัติหน้าที่  ทั้งในพระอารามหลวงทั้งวัดนอกจากพระอารามหลวง (วัดราษฎร์) ให้มีรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสเพื่อช่วยเจ้าอาวาส เพื่อการนี้เท่านั้น หาใช่เพื่อการอื่นไม่ ดังความในข้อ ๒๘ และข้อ ๓๒ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ  ตอนหนึ่งว่า “และระบุหน้าที่ที่ตนจะมอบหมายให้ปฏิบัติ”  โดยให้ระบุไว้ชัดเจนในหนังสือแต่งตั้ง   ข้อบัญญัตินี้ย่อมผูกพันให้เจ้าอาวาสต้องมอบหมายงานให้ปฏิบัติ   ในเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว ทั้งผูกพันรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้รับปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย งานในหน้าที่เจ้าอาวาสตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นับว่ากว้างขวางเป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะกล่าวโดยลักษณะงานคงได้ดังนี้

        ๑) การรักษาความเรียบร้อย  (ปกครอง)   

        ๒) การศาสนศึกษา

        ๓) การศึกษาสงเคราะห์                

        ๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

        ๕) การสาธารณูปการ                   

        ๖) การสาธารณสงเคราะห์

        ๗) การนิคหกรรม                                     

        ๘) การศาสนสมบัติ

        การที่มอบหมายงานใด ๆ ให้ปฏิบัติ   ย่อมถือข้อที่ระบุไว้เป็นหลักหรืออาจเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม  งานใดที่มีความสำคัญมาก เจ้าอาวาสควรปฏิบัติเอง การมอบงานนั้น ถ้าเป็นระยะยาวนาน ต้องมอบเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนการมอบงานเฉพาะเรื่องคือครั้งคราว อาจมอบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือสั่งด้วยวาจาก็ได้ ดังนี้