ตอนที่ ๓ วิธีมอบหมายอำนาจหน้าที่ แก่ไวยาวัจกร

ตอนที่ ๓

วิธีมอบหมายอำนาจหน้าที่

แก่ไวยาวัจกร

——————–

        ไวยาวัจกร  เป็นตำแหน่งพิเศษ ตามบทบัญญัติกำหนดให้เป็นผู้ช่วยงานเจ้าอาวาส ในการดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของวัดตามที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือ ตำแหน่ง ไวยาวัจกร เป็นตำแหน่งคล้าย ๆ กับรองเจ้าคณะในส่วนภูมิภาค  ได้รับแต่งตั้งแล้ว ยังไม่มีอำนาจหน้าที่ทันที แต่เมื่อเจ้าอาวาสมอบหมายอำนาจหน้าที่แล้ว ย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยสมบูรณ์ แม้แต่พ้นจากตำแหน่งแล้ว   ก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่จนกว่าจะได้ส่งมอบงานในตำแหน่งหน้าที่แล้ว การปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของไวยาวัจกรนั้น บางแห่งยังปฏิบัติงานโดยไขว้เขว ไวยาวัจกรบางวัดปฏิบัติงานโดยมิได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่เลย ไวยาวัจกรบางวัดปฏิบัติเกินกว่าที่ได้รับมอบหมาย ไวยาวัจกรบางวัดเข้าใจเสียว่า อำนาจหน้าที่ไวยาวัจกรอยู่เหนืออำนาจหน้าที่เจ้าอาวาสก็มี เพื่อประโยชน์แก่การนี้   จึงกำหนดวิธีมอบหมายอำนาจหน้าที่แก่ไวยาวัจกรเป็นบทเรียน

        วิธีปฏิบัติ   เมื่อแต่งตั้งไวยาวัจกรแล้ว   ให้เจ้าอาวาสวัดทำหนังสือมอบหมายอำนาจหน้าที่การดูแลรักษาและจัดการทรัพย์สินของวัดเช่น  การเก็บค่าเช่านา  การเก็บรักษาทรัพย์สินของวัด  การจัดทำบัญชีรับจ่ายและบัญชีงบปี  แต่ถ้าวัดใดมีภารกิจมาก  มีไวยาวัจกรหลายคน   ให้ทำหนังสือมอบหมายอำนาจหน้าที่โดยชัดแจ้งว่าผู้ใดรับหน้าที่ใด   และไวยาวัจกรก็ต้องปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายนั้น ๆ     อย่าให้เกินกว่าที่ได้รับมอบหมาย

Views: 44