ตอนที่ ๑ วิธีมอบหมายอำนาจหน้าที่ แก่รองเจ้าคณะ

ตอนที่ ๑

วิธีมอบหมายอำนาจหน้าที่

แก่รองเจ้าคณะ

———————–

        อันตำแหน่งรองเจ้าคณะในส่วนภูมิภาค ๔ ตำแหน่ง คือ รองเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะตำบล เป็นตำแหน่งซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่พร้อมกับการแต่งตั้ง แต่จะมีอำนาจหน้าที่ในเมื่อเจ้าคณะมอบหมาย การให้มีรองเจ้าคณะในส่วนภูมิภาคนั้น ก็เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าคณะ จึงสุดแต่เจ้าคณะจะมอบหมายให้บังคับบัญชารับผิดชอบส่วนใด ๆ โดยเจตนารมณ์ของกฎมหาเถรสมาคมนั้น  กำหนดรองเจ้าคณะเพื่อให้ช่วยงานและเพื่อให้ได้ฝึกงานในชั้นนั้น ๆ    มิใช่กำหนดเพื่อให้รองเจ้าคณะพักผ่อนหรือรอรับเกียรติเท่านั้น แต่การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของเจ้าคณะนั้น มหาเถรสมาคมได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้กว้าง ๆ   จึงอาจมอบได้ทั้งด้วยวาจา และหรือด้วยลายลักษณ์อักษร   แต่ในทางปฏิบัติแล้ว มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นเป็นการชอบ และการมอบหมายงานนั้น จะมอบเป็นการชั่วคราวเฉพาะเรื่องหรือมอบเป็นการประจำก็ย่อมทำได้

        วิธีปฏิบัติ   ควรแบ่งงานเป็น   ๗   การ  คือ   การปกครอง   (การรักษาความเรียบร้อยดีงาม)  การศาสนศึกษา  การศึกษาสงเคราะห์  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ  การสาธารณสงเคราะห์   การนิคหกรรม   แล้วรวมงานแต่ละการเข้าแบ่งเป็น ๒ ส่วน  หรือ ๓ ส่วน  ตามจำนวนผู้รับผิดชอบ   ถ้ามีรองเจ้าคณะรูปเดียว  ก็แบ่งรวมเข้าเป็น  ๒  ส่วน  ถ้ารองเจ้าคณะ ๒ รูป  ก็แบ่งเป็น ๓  ส่วน

Hits: 178