ตอนที่ ๕ วิธีออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม

ตอนที่ ๕

วิธีออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม

——————-

          การออกหนังสือสุทธิมี ๒ แบบ  คือ ออกหนังสือสุทธิให้เมื่อแรกบรรพชา-อุปสมบท ๑   ออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม ๑   วิธีตามแบบที่ ๑   ได้กล่าวแล้วในตอนที่ ๔   ในตอนนี้จะเรียนถวายเฉพาะวิธีตามแบบที่ ๒   ดังต่อไปนี้

        ๑.  ในกรณีที่ต้องออกเพราะเหตุ

               (หนังสือสุทธิชำรุดจนใช้การไม่ได้

               (หนังสือสุทธิสูญหายด้วยเหตุใด ๆ

        ๒.  วิธีปฏิบัติ

               (เจ้าของหนังสือสุทธิ   ต้องแจ้งเหตุต่อเจ้าอาวาสผู้ปกครองภายใน ๓ วัน  นับแต่มีเหตุ

               (เจ้าอาวาสต้องสอบสวนจนมีหลักฐานพอเชื่อถือได้

               (ถ้าผู้แจ้งความเป็นสัทธิวิหาริก  ก็จัดการออกหนังสือสุทธิให้ใหม่

               (ถ้าไม่เป็นสัทธิวิหาริก      ให้แจ้งเรื่องแก่พระอุปัชฌาย์ผู้ออกหนังสือสุทธิเดิม  เพื่อออกหนังสือสุทธิใหม่แทน

               (ถ้าพระอุปัชฌาย์รูปนั้น  พ้นจากความเป็นพระอุปัชฌาย์แล้ว  ให้เจ้าอาวาสผู้ปกครองนั้น  ออกหนังสือสุทธิให้ใหม่แทน  โดยบันทึกรายการสถานะเดิม การบรรพชา หรืออุปสมบท ทุกอย่างเหมือนรายการในหนังสือสุทธิเดิม แต่วัน เดือน ปี ที่ให้ไว้ ให้ลงวันที่ออกให้ใหม่ แล้วลงชื่อตรงช่องพระอุปัชฌาย์ และขีดฆ่าคำว่า  พระอุปัชฌาย์   ออกเสีย แล้วดำเนินการเพื่อประทับตรารับรองต่อไป

          ข้อควรเว้น

        เจ้าคณะชั้นใด ๆ  จะออกหนังสือสุทธิแทนมิได้  แม้ในกรณีที่เจ้าของหนังสือสุทธิเป็นเจ้าอาวาส  ถ้าพระอุปัชฌาย์พ้นจากความเป็นพระอุปัชฌาย์แล้ว  ก็ต้องออกแทนเองโดยแท้