ตอนที่ ๗ วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก

ตอนที่ ๗

วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก

——————-

          บัญชีสัทธิวิหาริกเป็นบัญชีแสดงชื่อและรายละเอียดพร้อมทั้งจำนวนของสัทธิวิหาริกประจำปี เป็นบัญชีที่จัดทำตามที่มหาเถรสมาคมกำหนดขึ้น เรียกว่า “บัญชีสัทธิวิหาริก”  หรือ “บัญชี สว.”  โดยจำนวนมี  ๓  คือ

                   บัญชีสัทธิวิหาริกประจำปี  (สว.)

                   บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ในจังหวัด  (สว.)

                    บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ในภาค  (สว.)

          บัญชีแบบ สว.๑   เป็นบัญชีที่พระอุปัชฌาย์เป็นผู้จัดทำขึ้น  โดยให้แยกพระภิกษุบัญชีหนึ่ง  สามเณรบัญชีหนึ่ง  เช่นเดียวกับทะเบียน  จัดกรอกรายการต่าง ๆ ตามแบบบัญชีให้สอดคล้องต้องกันกับหลักฐานในใบสมัคร  ควรทำ ๓ ชุด  เพื่อเก็บเอง ๑ ชุด  เจ้าคณะอำเภอเก็บ ๑ ชุด  และเจ้าคณะจังหวัดเก็บ ๑ ชุด  ให้พระอุปัชฌาย์จัดส่งตาม ลำดับถึงเจ้าคณะอำเภอ ก่อนวันสิ้นเดือน ๙ ของปี  เพื่อเจ้าคณะอำเภอจักได้รวบรวม ส่งเจ้าคณะจังหวัด ก่อนวันกลางเดือน ๑๐ ของปี

        บัญชีแบบ สว.  เป็นบัญชีที่เจ้าคณะจังหวัดจัดนำส่งเจ้าคณะภาค ก่อนวันสิ้นเดือน ๑๐ ของปี

        บัญชีแบบ สว.๓  เป็นบัญชีที่เจ้าคณะภาคจัดนำส่งเจ้าคณะใหญ่ ก่อนวันกลางเดือน ๑๑ ของปี

        แบบบัญชีทั้ง ๓ นี้    บัญชีแบบ สว.๑ นั้น  ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์จะต้องเอาใจใส่จัดทำให้ถูกต้อง  และจำต้องจัดทำและส่งให้ถึงเจ้าคณะอำเภอตามกำหนดดังกล่าว  แม้พระอุปัชฌาย์จะดำรงตำแหน่งสูง  เช่น  เป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ต้องส่งไปยังเจ้าคณะตำบลเพื่อส่งตามลำดับ  ทั้งนี้    เพราะต้องการให้ได้สถิติในชั้นนั้น ๆ 

Views: 42