ตอนที่ ๘ วิธีทำทะเบียนสัทธิวิหาริก

ตอนที่ ๘

วิธีทำทะเบียนสัทธิวิหาริก

——————–

        ทะเบียนสัทธิวิหาริก เป็นเอกสารสำคัญอันแสดงถึงการได้ให้บรรพชาอุปสมบทในสังฆมณฑล เป็นเอกสารคู่กับหนังสือสุทธิ เป็นเอกสารราชการประจำตัวพระอุปัชฌาย์  เพื่อควบคุมหนังสือสุทธิและผู้ถือหนังสือสุทธิ   ขอกำหนดบทเรียนดังนี้

        ๑.  หลักเกณฑ์

          วิธีปฏิบัติ

          การควบคุม

          หลักเกณฑ์นั้น  ต้องจัดทำทะเบียนสัทธิวิหาริกของตน และต้องจัดทำทุกรูปที่ตนให้บรรพชาอุปสมบท  โดยแยกทะเบียนสำหรับพระภิกษุ ๑ เล่ม  สำหรับสามเณร ๑ เล่ม  และใช้ทะเบียนที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิมพ์จำหน่าย การลงรายการในทะเบียนให้ยึดรายการในหนังสือสุทธิเป็นหลัก

        วิธีปฏิบัตินั้น  ต้องจัดหาทะเบียนไว้ประจำ และต้องศึกษารายละเอียดการกรอก

รายการในทะเบียนให้เข้าใจและถูกต้อง เมื่อได้ให้บรรพชาอุปสมบทและออกหนังสือสุทธิให้แก่สัทธิวิหาริกรูปใด  ให้ขึ้นทะเบียนรูปนั้น โดยกรอกรายการต่างๆ ลงในทะเบียนแล้ว  เก็บทะเบียนไว้ในที่ปลอดภัย

        การควบคุม  เมื่อออกหนังสือสุทธิและขึ้นทะเบียนแล้ว  ต้องคอยสอดส่องดูแลความเป็นไปของสัทธิวิหาริก  ถ้าสัทธิวิหาริกย้ายสังกัดไปอยู่วัดใด ๆ ก็ตาม  ให้บันทึกหมายเหตุไว้ในทะเบียนทุกครั้ง  แม้สัทธิวิหาริกจะลาสิกขา  หรือมีกรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุท้ายหนังสือสุทธิ  ให้บันทึกหมายเหตุไว้ในทะเบียนทุกกรณี  ทุกรูปต้องสนใจปฏิบัติภาระนี้  มิใช่บวชปล่อยตามยถากรรม

Hits: 181