ตอนที่ ๙ วิธีทำทะเบียนพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด

ตอนที่ ๙

วิธีทำทะเบียนพระภิกษุสามเณรและศิษย์วัด

——————–

          ทะเบียนพระภิกษุสามเณร เป็นทะเบียนแสดงสังกัดวัดของพระภิกษุสามเณรอันเป็นทะเบียนหลักของวัด จัดเป็นเอกสารราชการอันสำคัญในการควบคุมพระภิกษุ-สามเณรในสังกัดวัดนั้น ๆ  เหมือนกับทะเบียนบ้านของทางราชการ  จึงกำหนดบทเรียนดังต่อไปนี้ 

        ๑.  วัดที่ต้องมีทะเบียน

          ผู้ทำทะเบียนและผู้ที่ต้องขึ้นทะเบียน

          วิธีปฏิบัติ

          วัดที่ต้องมีทะเบียน  ได้แก่วัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย  และวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะต้องมีทะเบียนพระภิกษุสามเณรทุกวัด ส่วนสถานที่ใด ๆ ซึ่งสร้างเป็นวัด  แต่ยังมิได้จัดตั้งให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องขอขึ้นทะเบียนสังกัดในวัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ซึ่งเจ้าอาวาสวัดนั้นยอมรับปกครอง

        ผู้ทำทะเบียน ได้แก่เจ้าอาวาส แต่เจ้าอาวาสอาจมอบให้รองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้จัดทำแทนก็ได้ ส่วนผู้ที่ต้องขึ้นทะเบียนนั้น  ได้แก่ พระภิกษุสามเณรผู้ได้รับการบรรพชาอุปสมบทอันชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมาย  โดยมีลักษณะเป็น ๒ คือ

          ผู้บรรพชาอุปสมบทใหม่

          ผู้ย้ายเข้าสังกัดใหม่

          วิธีปฏิบัติ ต้องจัดทำทะเบียนประจำวัด เพื่อแสดงจำนวนและรายชื่อพระภิกษุสามเณรในวัดนั้นๆ ทุกวัดใช้ทะเบียนซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รายการในทะเบียนนั้น ต้องให้สังกัดตรงกันกับในหนังสือสุทธิ ซึ่งพอกำหนดวิธีปฏิบัติเป็น ๓ วิธี  คือ

        ๑)  วิธีขึ้นทะเบียนผู้บรรพชาอุปสมบทใหม่

          วิธีขึ้นทะเบียนผู้ย้ายเข้าสังกัดใหม่

          วิธีปฏิบัติอื่น

        วิธีที่ ๑          จะต้องขึ้นทะเบียนถัดจากที่เจ้าอาวาสลงนามรับเข้าสังกัดวัด ในหน้า ๖ เพราะเมื่อรับเข้าสังกัดแล้ว จักต้องมีชื่อในทะเบียนพระภิกษุสามเณรวัดนั้น ๆ เจ้าอาวาสจักต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

        วิธีที่ ๒  จะต้องขึ้นทะเบียนถัดจากที่เจ้าอาวาสลงนามรับเข้าสังกัดวัด  ในหน้า ๘  หรือหน้าอื่น ๆ    เพราะเมื่อรับเข้าสังกัดแล้ว   จักต้องมีชื่อในทะเบียนพระภิกษุสามเณรวัดนั้น ๆ 

        วิธีที่ ๓  ให้ปฏิบัติตามข้อแนะในคำแนะนำในทะเบียน   โดยเฉพาะการจำหน่าย  ให้ปฏิบัติถัดจากที่เจ้าอาวาสลงนามย้ายสังกัดในหนังสือสุทธิหรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ฉีกมุมและบันทึกเหตุที่จำหน่ายไว้ให้ชัดแจ้ง  ในการขึ้นทะเบียนและจำหน่ายทะเบียน  ต้องแจ้งตามลำดับจนถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

        ส่วนทะเบียนศิษย์วัด ให้จัดทำทุกวัดตามแบบทะเบียนซึ่งจัดพิมพ์โดยกรมการ-ศาสนา