ส่วนที่ ๘ วิธีควบคุมและส่งเสริมการวัด

ส่วนที่ ๘

วิธีควบคุมและส่งเสริมการวัด

——————

          อันวิธีควบคุมและส่งเสริมการวัดในส่วนนี้    หมายถึงวิธีดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นวัด และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับฐานะของวัดตามกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติ   มิได้หมายถึงการจัดกิจการทั่วไปของวัด

        อัน วัด  ซึ่งตั้งโดยถูกต้อง และวัดที่จะเป็นนิติบุคคลนั้น  ก็เฉพาะวัดที่ตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย  กล่าวคือต้องได้ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ

        เป็นวัดที่ตั้งขึ้นก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๔๘๔

          ถ้าตั้งขึ้นหลังจากใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๘๔ ต้อง

               (ก) เป็นวัดที่ทางราชการประกาศตั้งเป็นสำนักสงฆ์ หรือ

               (ข) เป็นวัดที่ทางราชการประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา

        เพื่อให้พระสังฆาธิการและเลขานุการได้รับความรู้อันถูกต้อง     สามารถ

ปฏิบัติหรือแนะนำให้ปฏิบัติได้  จึงกำหนดวิธีควบคุมและส่งเสริมการวัด  เป็น ๙ คือ

        ๑วิธีขออนุญาตสร้างวัด                      

        ๒วิธีขอตั้งวัด

        ๓วิธีขอรวมวัด                        

        ๔วิธีขอย้ายวัด

        ๕วิธีขอยุบเลิกวัด                                

        ๖วิธีขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

        ๗วิธีขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดพระภิกษุอยู่จำพรรษา

        ๘วิธีขอเปลื่อนชื่อวัด

        ๙วิธีขอยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง