ตอนที่ ๒ วิธีขอตั้งวัด

ตอนที่ ๒

วิธีขอตั้งวัด

——————-

        วิธีขอตั้งวัด เป็นวิธีสืบเนื่องมาจากวิธีที่ ๑   ซึ่งเมื่อกรมการศาสนาได้ออกหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดแล้ว  ผู้ได้รับอนุญาตหรือทายาท หรือผู้แทน   จะต้องดำเนินการสร้างวัดโดย

        (๑)  ต้องสร้างเสนาสนะตามแบบแปลนแผนผังที่ได้รับอนุญาต

        (๒)  ต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด

        (๓)  เมื่อได้สร้างเสนาสนะพอเป็นที่พำนักสงฆ์ได้  ๔ รูป  ต้องดำเนินการขอตั้งวัด

        วิธีและขั้นตอนแห่งการขอตั้งวัดนั้น เป็นวิธีปฏิบัติงานในหลายระดับ เช่นเดียว กับการขออนุญาตสร้าง  พอสรุปได้ดังนี้

        หน้าที่ผู้ขอตั้งวัด

                   (๑)  จัดทำรายงานขอตั้งวัด  โดยมีเอกสารประกอบ  คือ

                       ก) สำเนาหนังสืออนุญาตให้สร้างวัด

                       ข) แผนผังที่ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด

                       ค) ภาพถ่ายเสนาสนะและสิ่งก่อสร้างซึ่งแล้วเสร็จ

               (๒)  ยื่นคำขอตั้งวัดต่อนายอำเภอท้องที่

        หน้าที่ผู้ปฏิบัติตามลำดับ

               ตั้งแต่นายอำเภอรับเรื่องจนถึงส่งกรมการศาสนา เช่นเดียวกับวิธีขออนุญาตสร้างวัด

        หน้าที่กรมการศาสนา

               (๑)  พิจารณาแล้วขอรับความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ

               (๒)  นำเสนอมหาเถรสมาคมขอรับความเห็นชอบ

               (๓)  เสนอกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งวัดในราชกิจจานุเบกษา

               (๔)  ส่งเรื่องกลับและแจ้งให้คณะสงฆ์รับปกครองต่อไป

        หน้าที่ฝ่ายสงฆ์เมื่อตั้งวัดแล้ว

               (๑)  ขึ้นทะเบียนวัด

               (๒)  ขอเลขทะเบียนบ้านตามระเบียบทางราชการ

               (๓)  แต่งตั้งเจ้าอาวาส

               (๔)  ให้เจ้าของที่ดินโอนที่ดินให้แก่วัด

               (๕)  ให้ผู้ขออนุญาตโอนสิ่งที่ปลูกสร้างให้แก่วัด

               (๖)  ให้เจ้าอาวาสบันทึกประวัติวัดไว้เป็นหลักฐาน

Hits: 147