ตอนที่ ๔ วิธีย้ายวัด

ตอนที่ ๔

วิธีย้ายวัด

—————–

 

        การย้ายวัดจากที่ตั้งเดิมไปตั้ง  ณ  ที่อื่นซึ่งเหมาะสมกว่า ก็อนุญาตให้ทำได้  ทั้งนี้  เพื่อความเจริญมั่นคงและเพื่อความเหมาะสม    วิธีปฏิบัตินั้น  ให้เจ้าอาวาสดำเนินการ  โดย

               (๑)  จัดหาที่ดินซึ่งจะตั้งวัดใหม่ให้ได้ไม่ต่ำกว่า  ๖  ไร่

               (๒)  ประชุมปรึกษาสงฆ์และทายกทายิกาผู้บำรุงวัดนั้น

               (๓)  จัดทำรายงานขอย้ายวัด   โดยมีเอกสารประกอบเช่นเดียวกับการขออนุญาตสร้างวัด

               (๔)  ยื่นรายงานขอย้ายวัดต่อเจ้าคณะตำบล

        เจ้าคณะตำบลรับเรื่องพิจารณาตรวจสอบหลักฐานให้ความเห็นชอบแล้ว ส่งเรื่อง ราวไปยังเจ้าคณะอำเภอ

        เริ่มตั้งแต่เจ้าคณะอำเภอรับเรื่องเป็นต้นไป    มีวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับการรวมวัด  จะย้ายเสนาสนะไปปลูกสร้างในที่ใหม่ได้ในเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว