ตอนที่ ๕ วิธียุบเลิกวัด

ตอนที่ ๕

วิธียุบเลิกวัด

————–

        เมื่อเหตุจำเป็นให้ยุบเลิกวัดได้   โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้   ๒  คือ

               ๑.  กรณีฝ่ายสงฆ์ขอยุบเลิก

               ๒.  กรณีกรมการศาสนาขอยุบเลิก

        ในกรณีที่ ๑  ให้เจ้าคณะอำเภอเป็นผู้พิจารณาเหตุอันควรแก่การยุบเลิกวัดหากเห็นสมควรให้จัดทำรายงานขอยุบเลิกวัด  โดยประกอบด้วยเอกสารอื่นเท่าที่จะมีได้ปรึกษานายอำเภอเพื่อรับความเห็นชอบ แล้วส่งรายงานไปยังเจ้าคณะจังหวัด  วิธีปฏิบัติอื่นเช่นเดียวกับการรวมวัด

        ในกรณีที่ ๒ ให้กรมการศาสนาพิจารณาวัดที่ร้างไม่มีพระภิกษุอาศัย  ถ้าเห็นสม ควรยุบเลิกวัด  ก็ให้ทำรายงานเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อดำเนินการยุบเลิกวัด

          วัดที่ถูกกระทรวงศึกษาธิการประกาศยุบเลิกแล้ว ย่อมหมดสภาพความเป็นนิติบุคคล  ทรัพย์สินของวัดทั้งหมดตกเป็นศาสนสมบัติกลาง