ตอนที่ ๖ วิธีขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

ตอนที่ ๖

วิธีขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

————————

        การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เป็นการดำเนินการเพื่อไห้วัดมีฐานะสมบูรณ์ทางกฎหมาย  เพื่อจะสร้างอุโบสถผูกพัทธสีมาอันเป็นความสมบูรณ์ทางพระวินัยและอันเป็นหลักของวัดต่อไป ซึ่งวัดที่กระทรวงศึกษาธิการประการตั้งใหม่เป็นเหมือนบุคคลแรกเกิดและอยู่รอด ย่อมจะคอยเจริญเติบโตตามลำดับ วัดที่รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว   เหมือนกับบุคคลผู้เจริญเติบโตขึ้นจนบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย การทำรายงานขอรับพระราชทานเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส  ส่วนการดำเนินการส่งเรื่องราวตามลำดับ   ให้เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เป็นเจ้าการ  ฝ่ายนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นชอบ  มีวิธีปฏิบัติดังนี้

        หน้าที่เจ้าอาวาส

               (๑)  เตรียมจัดหาเงินและสัมภาระเพื่อสร้างอุโบสถให้ได้พอสมควร

               (๒) จัดทำรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา     โดยต้องมีเอกสารประกอบคือ

                       ก) แผนที่แสดงเขตตั้งวัด

                       ข) แผนผังแสดงเสนาสนะถาวรวัตถุในวัด

                       ค) ภาพถ่ายอุโบสถ

                       ง) อื่น ๆ ที่เห็นควร

        หน้าที่เจ้าคณะตำบล

               (๑)  พิจารณาตรวจสอบหลักฐานและความเห็นชอบ

               (๒)  ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะอำเภอ

        หน้าที่เจ้าคณะอำเภอ

               (๑)  พิจารณาตรวจหลักฐานให้ความเห็นชอบและนำปรึกษานายอำเภอ

               (๒)  ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะจังหวัด

        หน้าที่เจ้าคณะจังหวัด

               (๑)  พิจารณาตรวจหลักฐานให้ความเห็นชอบและนำปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด

               (๒)  ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะภาค

        หน้าที่เจ้าคณะภาค

               (๑)  พิจารณาตรวจสอบหลักฐานและให้ความเห็นชอบ

               (๒)  ส่งเรื่องราวไปยังกรมการศาสนา

        หน้าที่กรมการศาสนา

               (๑)  พิจารณาแล้วนำกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงอนุมัติ

               (๒)  นำเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกราบบังคมทูลขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

               (๓)  แจ้งเรื่องราวกลับ          

Hits: 91