ตอนที่ ๘ วิธีเปลี่ยนชื่อวัด

ตอนที่ ๘

วิธีเปลี่ยนชื่อวัด

——————-

        วัดที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนชื่อวัดได้ตามสมควรแก่เหตุ เช่นชื่อเดิมซ้ำกับวัดอื่นในเขตตำบลหรืออำเภอเดียวกัน  ชื่อเดิมไม่ตรงกับประวัติ-ศาสตร์หรือภูมิศาสตร์ วิธีเปลี่ยนชื่อวัดนั้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวิธีที่กรมการ-ศาสนาวางไว้   เพราะการเปลี่ยนหรือการเพิ่มชื่อวัดในปัจจุบัน  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวเปลี่ยนชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล  หมู่บ้าน  และสถานที่ราชการอื่น  ปัจจุบันนี้  มีวัดเป็นส่วนมากเปลี่ยนชื่อวัดเอาเองตามใจชอบ  ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง  ดังนั้น  วัดใดประสงค์จะเปลี่ยนชื่อวัดหรือเพิ่มชื่อวัด  เพราะมีเหตุจำเป็น  ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้รายงาน  โดยมีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้

        หน้าที่เจ้าอาวาส

               (๑)  ประชุมปรึกษาสงฆ์และทายกทายิกาผู้บำรุงวัดนั้น 

               (๒)  จัดทำรายงานขอเปลี่ยนชื่อวัด  โดยมีเอกสารประกอบ คือ 

                          (ประวัติวัดนั้นโดยสังเขปพร้อมทั้งเหตุผล

                          (เอกสารการตั้งวัด

                          (หลักฐานการปรึกษาสงฆ์และทายกทายิกาผู้บำรุงวัดนั้น

               (๓)  เสนอรายงานต่อเจ้าคณะตำบล

        หน้าที่เจ้าคณะตำบล

               (๑)  ตรวจสอบรายงานพร้อมทั้งเอกสาร

               (๒)  ให้ความเห็นชอบและส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะอำเภอ

        หน้าที่เจ้าคณะอำเภอ

                (๑)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ

                (๒)  นำปรึกษานายอำเภอ

                (๓)  ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะจังหวัด

        หน้าที่เจ้าคณะจังหวัด

                (๑)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ

                (๒)  นำปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด

                (๓)  ส่งเรื่องราวไปยังเจ้าคณะภาค

        หน้าที่เจ้าคณะภาค

                (๑)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ

                (๒)  ส่งเรื่องราวไปยังกรมการศาสนา

        หน้าที่กรมการศาสนา

                (๑) พิจารณาส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวเปลี่ยนชื่อจังหวัด อำเภอและตำบล หมู่บ้านและสถานที่ราชการอื่น

                (๒)  นำเสนอมหาเถรสมาคม

                (๓)  เสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประกาศเปลี่ยนชื่อวัด

                (๔)  แจ้งเรื่องราวกลับตามลำดับ