ตอนที่ ๓ การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร

ตอนที่ ๓

การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร

—————

        การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร เป็นงานหนึ่งในการจัดการศาสนสมบัติของวัด ซึ่งกำหนดวิธีปฏิบัติโดยกฎกระทรวง ข้อ ๓   ซึ่งมีความว่า    การให้เช่าที่ดินหรืออาคาร ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ทำทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้อง และให้เก็บรักษาทะเบียนและหนังสือสัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐานที่วัด    หรือจะฝากกรมการศาสนาให้เก็บรักษาไว้ก็ได้

        ตามกฎกระทรวงข้อนี้ ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด เป็นภาระในการจัดทำทะเบียนต่างชนิดและเก็บรักษา คงรวมถึงการจัดทำหนังสือสัญญาใด ๆ และการเก็บรักษาอีกส่วนหนึ่งด้วย การแต่งตั้งผู้จัดประโยชน์ของวัดนั้น กรมการ-ศาสนาให้ข้อแนะนำไว้ ๔ อย่าง   โดยใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

              (๑)   แต่งตั้งไวยาวัจกรเป็นผู้จัดประโยชน์

              (๒)   แต่งตั้งกรมการศาสนาเป็นผู้จัดประโยชน์

              (๓)   แต่งตั้งมูลนิธิเป็นผู้จัดประโยชน์

              (๔)   แต่งผู้จัดประโยชน์เป็นรูปคณะกรรมการจัดประโยชน์

        การแต่งตั้งนั้นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร     และต้องระบุภารกิจให้ชัดเจน  ดังนี้

              (๑)   จะให้จัดประโยชน์ในที่ใด

              (๒)   จะให้จัดประโยชน์ตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด

              (๓)   จะให้จัดประโยชน์เฉพาะกรณีใด

              (๔)   และเหตุประการใดบ้างที่ให้ขออนุมัติเจ้าอาวาสก่อนจะทำการ

        ผู้จัดประโยชน์ของวัด    ย่อมมีหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของวัด คือ

              (๑)   ทะเบียนทรัพย์สินที่จัดประโยชน์   

              (๒)   ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัย 

              (๓)   หนังสือสัญญาเช่าและหนังสือสัญญาอยู่อาศัย