ตอนที่ ๕ วิธีรับและเก็บรักษาเงินของวัด และวิธีทำบัญชี

ตอนที่ ๕

วิธีรับและเก็บรักษาเงินของวัด

และวิธีทำบัญชี

—————–

        การรับและการเก็บรักษาเงินของวัดและการทำบัญชี เป็นงานการศาสนสมบัติของวัดงานหนึ่ง  ซึ่งอยู่ในความดูแลและจัดการของเจ้าอาวาส  ในกฎกระทรวงข้อ ๕-๖ ได้ระบุไว้โดยชัดเจน  จึงขอเรียนวิธีปฏิบัติเป็น  ๓ วิธี  คือ

               ๑.  วิธีรับและเก็บรักษาเงินของวัด

               ๒.  วิธีทำบัญชีรับจ่าย

               ๓.  วิธีทำบัญชีงบปีของวัด

          วิธีรับและเก็บรักษาเงินของวัด

               กวิธีรับเงินของวัด  การรับเงินผลประโยชน์ไม่ว่ากรณีใด ๆ วัดจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน (ศบว.๗) แสดงการรับทุกครั้ง แล้วจึงนำยอดเงินตามใบเสร็จนั้นเข้าบัญชีรับและลงเลขที่ใบเสร็จไว้ในบัญชีรับอีกครั้ง แม้การรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเข้าบัญชีรับ ก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน สำหรับอนุโมทนาบัตรจะมีหรือไม่ก็ได้

        ส่วนการรับเงินการกุศล ควรออกอนุโมทนาบัตรแล้วลงบัญชีรับและอ้างเลขที่อนุโมทนาบัตรในบัญชีรับอีกครั้งหนึ่ง

               ข. วิธีเก็บรักษาเงินของวัด วัดจะเก็บรักษาเงินผลประโยชน์ของวัดเองได้เพียง ๓,๐๐๐ บาท ส่วนที่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้นำฝากกรมการศาสนา จังหวัด อำเภอ ธนาคาร หรือนิติบุคคลที่กรมการศาสนาให้ความเห็นชอบ ทางปฏิบัตินั้น ควรฝากธนาคารโดยระบุชื่อบัญชีว่า “วัด………………….”  หรือว่า “เงินของวัด……………………….”  อย่าฝากเป็นชื่อเจ้าอาวาสหรือใคร ๆ การเบิกเงินจากธนาคาร ควรกำหนดเงื่อนไขให้ลงนามร่วมกัน ๓ คน คือ เจ้าอาวาส ๑ ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ ๑ ผู้ที่เจ้าอาวาสเห็นควร ๑ จึงถอนได้   หรือเมื่อฝากลงนามร่วมกัน ๓ คน  เมื่อจะถอนลงนาม ๒ ใน ๓  มีเจ้าอาวาสเป็นหลัก

        ส่วนเงินการกุศล ให้เก็บรักษาตามความประสงค์ของผู้บริจาค  ถ้าผู้บริจาคมิได้แจ้งความประสงค์ไว้  ควรอนุโลมตามการเก็บรักษาเงินผลประโยชน์ของวัด

        วิธีทำบัญชีรับจ่าย   ให้เจ้าอาวาสมอบให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด จัดทำบัญชีรับจ่ายประจำเดือน โดยใช้แบบกรมการศาสนา (ศบว.๕)  ทุกเมื่อสิ้นเดือน ให้รวบรวมยอดรับจ่ายหักยอดคงเหลือและยอดยกไปเดือนต่อไป  ผู้ทำบัญชีลงนามรับ รองแล้ว เสนอเจ้าอาวาสตรวจ และควรให้ตรวจทุกเดือน

        วัดใหญ่ ๆ มีรายรับรายจ่ายมาก     อาจมีบัญชีรับจ่ายหลายเล่มตามประเภทแห่งงาน หรืออาจใช้บัญชีรับจ่ายแบบทั่วไป เพื่อให้ความสะดวกในการจัดทำบัญชีก็ได้

        วิธีทำบัญชีงบปี  เจ้าอาวาสต้องตั้งให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัด  จัด ทำบัญชีงบมีตามแบบ ศบว.๖  ตัดยอดวันที่ ๓๑ ธันวาคม  โดยปฏิบัติดังนี้

               (๑)  แยกรายรับทั้งปีออกเป็นประเภท เช่น  ยอดเงินยกมาจากปีเก่า,เงินค่าเช่า,เงินค่าบำรุง,เงินค่าดอกเบี้ย,เงินการกุศลต่าง ๆ และรายรับอื่น ๆ แต่ละประเภทเป็นเงินเท่าใดและรวมทุกประเภทเป็นเงินเท่าใด

               (๒)  แยกรายจ่ายทั้งปีออกเป็นประเภท  เช่น  ค่าก่อสร้างและบูรณะ,ค่า ตอบแทน,ค่าภาษี,ค่าน้ำปะปา-ไฟฟ้า-โทรศัพท์, ค่าคนงานวัด และรายจ่ายอื่น ๆ แต่ละ ประเภทเป็นเงินเท่าใด และรวมทุกประเภทเป็นเงินเท่าใด

               (๓)  เมื่อหักแล้ว  คงเหลือเงินเท่าใด

               (๔)  เงินที่เหลือ เป็นเงินสดเท่าใด ฝากธนาคารไหน เท่าใด

        เมื่อจัดลงรายการในบัญชีงบปีเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้จัดทำบัญชีลงนามรับรอง  แล้วเสนอเจ้าอาวาสลงนาม และเก็บไว้ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง