ส่วนที่ ๑๐ สมณศักดิ์

ส่วนที่ ๑๐

สมณศักดิ์

—————

        สมณศักดิ์ เป็นอิสริยยศแห่งพระสงฆ์ ซึ่งองค์พระมหากษัตริย์ทรงพระราชทาน เพื่อเป็นเครื่องราชสักการะ ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช  เป็นยอดแห่งสมณศักดิ์ทั้งมวล เพราะเป็นตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก  ทรงปกครองคณะสงฆ์และคณะสงฆ์อื่น สมณศักดิ์เป็นผลแห่งความดี  เพราะทรงพระราชทานแก่พระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีปรีชาสามารถ มีศีลาจารวัตรดีงามและปฏิบัติงานในหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์โดยความเรียบ ร้อย  สมควรได้รับการยกย่อง  สมณศักดิ์แต่ละชั้นมีสุพรรณบัฏ หิรัญบัฏหรือสัญญาบัตรและพัดยศ  เป็นเครื่องหมายหรือเป็นเครื่องแสดงชั้นแห่งอิสริยยศนั้น ๆ  พระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ เมื่อเข้าในงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธี  หรืองานอื่นใดที่เสด็จพระราชดำเนิน นั่งตามลำดับอิสริยยศซึ่งได้รับพระราชทาน เช่นเดียวกับการนั่งในพระราชพิธีแห่งคฤหัสถ์ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญตราและสายสะพาย สมณศักดิ์เป็นสิ่งเอื้ออำนวยประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก     เป็นอุปกรณ์การปกครองคณะสงฆ์ที่สำคัญยิ่ง   และสมณศักดิ์ชั้นสูงนั้นเชื่อมโยงกับตำแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์   ว่าโดยประเภทมี ๗  คือ.-

        ๑.  สมเด็จพระราชาคณะ                  

        ๒.  พระราชาคณะ

        ๓.  พระครูสัญญาบัตร           

        ๔.  ฐานานุกรม

        ๕.  เปรียญ                         

        ๖.  ประทวนสมณศักดิ์

        ๗.  พระพิธีธรรม