ตอนที่ ๓ พระครูสัญญาบัตร

ตอนที่ ๓

พระครูสัญญาบัตร

——————

        พระครูสัญญาบัตร  จัดเป็นสมณศักดิ์สัญญาบัตรชั้นแรก    เป็นพระครูมีราช-ทินนาม ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งกรุงสุโขทัย เรียกว่า ปู่ครู ต่อมาในสมัยพระมหาธรรมราชา (ลิไทย) แห่งกรุงสุโขทัยนั้น ได้เปลี่ยนเป็น พระครู และโปรดให้มีราชทินนามสืบมาจนถึงปัจจุบัน พระครูสัญญาบัตรเป็นชื่อประเภทแห่งสมณศักดิ์ เครื่อง หมายสมณศักดิ์ใช้คำว่า พระครู นำหน้าราชทินนาม ครั้งแรกทรงพระราชทานตั้ง   มีสัญญาบัตรเป็นเครื่องกำหนดราชทินนาม แต่ในสัญญาบัตรมิได้กำหนดว่าเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นใดหรือสัญญาบัตรตำแหน่งใด ได้พระราชทานพัดยศเป็นเครื่องแสดงชั้นหรือตำแหน่งนั้นๆ เมื่อเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นต่ำแล้วจะเลื่อนชั้นให้สูงขึ้น มิได้เปลี่ยนสัญญาบัตร คงเปลี่ยนเฉพาะพัดยศ    และมีประกาศมหาเถรสมาคมแสดงความเป็นพระครูสัญญาบัตรตำแหน่งใดและชั้นใด แต่บางคราวทรงตั้งพระครูสัญญาบัตรชั้นต่ำเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นสูงก็มี   และในปัจจุบัน ผู้ที่จะได้รับพระราชทานตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรต้องเป็นพระสังฆาธิการ เมื่อจะทรงตั้งครั้งแรก จัดชั้นและตำแหน่งให้เหมาะ สมกับตำแหน่งทางปกครอง  หรือเหมาะสมกับวิทยฐานะ    เมื่อจะเลื่อนชั้นเรียกว่า เลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ โดยพระบรมราชานุญาตสมเด็จพระสังฆราชในฐานะสกล-มหาสังฆปริณายก และประธานกรรมการมหาเถรสมาคม   ทรงประทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ  เพื่อเป็นการยกย่องพระสมณศักดิ์ซึ่งดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการผู้มีความดีความชอบควรแก่การยกย่อง    พระครูสัญญาบัตรจัดโดยชั้นมี ๔ ชั้น   คือ.-

        ๑.  ชั้นพิเศษ  (ชพ.)

        ๒.  ชั้นเอก    (ชอ.)

        ๓.  ชั้นโท     (ชท.)

        ๔.  ชั้นตรี     (ชต.)

        และแยกชนิดของแต่ละชั้นตามตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์อีก ในปัจจุบันพอกำหนดได้ดังนี้

        ชั้นพิเศษ มี ๓ คือ  เจ้าคณะอำเภอ (จอ.), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (ผจล.)  และ เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (ทผจล.)

        ชั้นเอก  มี  ๘  คือ   เจ้าอาวาสพระอารามหลวง  (จล.),  เจ้าคณะอำเภอ  (จอ.), รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (รจล.),  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (ผจล.),   เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (ทผจล.), รองเจ้าคณะอำเภอ (รจอ.), เจ้าคณะตำบล (จต.)  และ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.)

          ชั้นโท  มี  ๘    คือ  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง  (จล.),   เจ้าคณะอำเภอ  (จอ.), รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (รจล.),  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (ผจล.),  เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง  (ทผจล.),  รองเจ้าคณะอำเภอ  (รจอ.),  เจ้าคณะตำบล (จต.)  และ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์  (จร.)

        ชั้นตรี มี ๔ คือ เจ้าอาวาสพระอารามหลวง (จล.), รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง (รจล.),  เจ้าคณะตำบล (จต.)  และ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (จร.)           ส่วนเจ้าคณะจังหวัด (จจ.), รองเจ้าคณะจังหวัด (รจจ.), รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.) และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (ผจร.)  ปัจจุบันยังมิได้จัดว่าเป็นชั้นใด