ตอนที่ ๖ ประทวนสมศักดิ์และพระพิธีธรรม

ตอนที่ ๖

ประทวนสมศักดิ์และพระพิธีธรรม

——————-

          ประทวนสมณศักดิ์  ได้แก่สมณศักดิ์ชั้นประทวน  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงสมณ-ศักดิ์ชั้นนี้  เรียกว่า  พระครูประทวน  หรือ  พระครูในนามเดิม  ในพระราชบัญญัติลักษณปกครองคณะสงฆ์  ร.ศ.๑๒๑  ให้เจ้าคณะมณฑลแต่งตั้งเจ้าคณะแขวง  และผู้ได้ รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะแขวงนี้  ถ้าไม่มีสมณศักดิ์อื่นให้มีสมณศักดิ์เป็นพระครู  กล่าวคือเป็นพระครูในนามเดิม ซึ่งได้แก่พระครูประทวนนั่นเอง  ส่วนประทวนสมณศักดิ์ในปัจจุบันนี้   สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งพระภิกษุผู้อุปการะโรงเรียนประชาบาล  หรือผู้เป็นกรรมการศึกษาซึ่งมีความดีความชอบ เป็นพระครูในนามเดิม  กล่าวคือทรงประทานคำว่า  พระครู  หน้านามเดิม  เช่น  ทรงตั้งพระอธิการศรี  ธมฺมกาโม  เป็น  พระครูศรี  ธมฺมกาโม  ทรงตั้งพระปลัดเจียม วรญาโณ  เป็น  พระครูเจียม  วราโณ     มีประทวนสมณศักดิ์เป็นเครื่องแสดงและมีพัดยศเป็นเครื่องประดับยศ  แต่พัดยศยังเป็นพัดหน้านางมีหน้าเดียว  และยังมิได้จัดลำดับที่นั่ง  หากได้จัดพัดยศเป็นพัดพุดตาลมีสองหน้า แล้วจัดลำดับให้นั่งสูงกว่าพระปลัดในพระราชาคณะชั้นสามัญ    ดูจะเหมาะสมอย่างยิ่ง

        พระพิธีธรรม ได้แก่พระนักสวดในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศล  กำหนดสำหรับละ  ๔  รูป  ให้มีประจำพระอารามหลวงบางวัด   มีพัดยศใบตาลเป็นเครื่องแสดงยศ   เข้าพิธีนั่งถัดพระใบฎีกา