วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

ส่วนที่ ๕ อำนาจหน้าที่ ในองค์กรปกครองคณะสงฆ์

ส่วนที่ ๕ อำนาจหน้าที่ ในองค์กรปกครองคณะสงฆ์ ——————         ในองค์กรปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ผู้บัญชาการเป็นต้นไว้โดยชัดเจน  ดังนี้ ๑.  อำนาจหน้าที่ผู้บัญชาการ         สมเด็จพระสังฆราช  ทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก  ทรงมีอำนาจหน้าที่บัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคม …

ส่วนที่ ๔ ความแตกต่าง แห่งองค์กรปกครองคณะสงฆ์

ส่วนที่ ๔ ความแตกต่าง แห่งองค์กรปกครองคณะสงฆ์ —————————   องค์กรปกครองคณะสงฆ์ทั้ง ๓ แบบดังกล่าวมา ย่อมมีความแตกต่างกันทั้งรูปแบบและอำนาจหน้าที่  ทั้งนี้ เพราะเจตนารมณ์ของการตรากฎหมายเป็นหลัก         องค์กรแบบที่   ๑   มีลักษณะเหมือนแบบการปกครองราชอาณาจักรในระบอบราชาธิปไตยและเป็นแบบอย่างในการจัดองค์กรคราวต่อไป…

ส่วนที่ ๓ องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติ ฯ พ.ศ. ๒๕๐๕

ส่วนที่ ๓ องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติ ฯ  พ.ศ. ๒๕๐๕ ——————           องค์กรปกครองคณะสงฆ์แบบที่  ๓   เป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. ๒๕๐๕  ซึ่งตราขึ้นในภาวะที่บ้านเมืองอยู่ในระยะปฏิวัติและอยู่ในระยะกาลที่ได้มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มาแล้ว  ๒ …

ส่วนที่ ๒ องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติ ฯ พุทธศักราช ๒๔๘๔

ส่วนที่ ๒ องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติ ฯ พุทธศักราช ๒๔๘๔ —————————–         องค์กรปกครองคณะสงฆ์แบบที่  ๒  เป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พุทธศักราช ๒๔๘๔ ซึ่งตราขึ้นหลังจากที่ทางราชอาณาจักรเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยเป็นระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข …

ส่วนที่ ๑ องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติ ร.ศ.๑๒๑

ส่วนที่ ๑ องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติ ร.ศ.๑๒๑ ———————-         องค์กรปกครองคณะสงฆ์แบบที่ ๑ เป็นองค์กรตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ ซึ่งตราขึ้นในสมัยที่ราชอาณาจักรปกครองโดยระบอบราชาธิปไตย  และอยู่ในระยะที่กำลังปรับปรุงการปกครองบ้านเมือง  ทั้งเป็นระยะที่ว่างจากสมเด็จพระสังฆราช  ดังนั้น  บทบัญญัติจัดองค์กรจึงมีรูปแบบ …

บทที่ ๑ องค์กรปกครองคณะสงฆ์

บทที่ ๑ องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ———————           คำว่า “องค์กร” เป็นคำนาม  ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ให้ความหมายว่า  “ส่วนประกอบย่อยของหน่วยใหญ่  ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกันและกัน”         ในปัจจุบัน มีหน่วยงานที่เรียกว่า “องค์กร”…